Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych


BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020,
poz. 1057, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/199/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2021 roku

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
-prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 180.000,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 10.000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 40.000,00 zł.

Zadanie nr IV w zakresie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zajęć i treningów

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 15.000,00 zł.


II Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 2021 rok

2. Warunki realizacji zadania:

a) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane.  
-  Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania, w tym koszty wysyłek.  

-  Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

- W przypadku Zadania nr I oraz zadania nr IV dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zawodników stale zamieszkujących na terenie Gminy Nowogrodziec, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 1 roku.

b) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2021 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

c) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie
z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty w terminie 7 dni od wezwania. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2057)
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 5. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń
  i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
 9. Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:

- wynagrodzenie trenera – do 10% dotacji,

- prowadzenie księgowości – do 5 % dotacji.

 1. Dotyczy zadania I – w sytuacji, gdy wklubie funkcjonuje więcej niż jedna drużyna, w ofercie należy przedstawić koszty realizacji zadania dla każdej drużyny osobno.
 2. Na poszczególne zadania winna być złożona oddzielna oferta.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, CIT) za ostatni rok (tj. 2020),
 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • do wniosku dot. zadania I oraz zadania IV - preliminarz wg klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe (juniorzy, seniorzy, itp.)),  w przypadku uczniowskich i szkolnych klubów - wykaz sekcji wraz z wykazem ich uczestników (imię
  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania II – lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania III – program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów, na podstawie Uchwały NR XXX/200/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),  
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec)

V Kryteria wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.
 3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,

a ponadto w przypadku:

 • Zadania Nr I oraz Zadanie nr IV– klasa rozgrywkowa z uwzględnieniem ilości lig
  i zespołów uprawiających daną dyscyplinę sportu, liczba zawodników z terenu gminy
  i miasta Nowogrodziec w drużynach piłkarskich, ilość zespołów i zawodników trenujących w klubie daną dyscyplinę sportu we wszystkich grupach wiekowych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania,
 • Zadania Nr II - preferowane będą oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, ranga imprezy sportowo - rekreacyjnej, atrakcyjność i dostępność imprezy dla mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania,

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych    
w roku poprzednim.

W roku 2020 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
-prowadzenie szkoleń sportowych i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:

      -  149 083,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.

     - 10 000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie: działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:               .
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

      - 26 600,00 zł.

Zadanie nr IV w zakresie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.

      - 19 000,00 zł.

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

               

 

    BURMISTRZ
            (-)
Robert Marek Relich

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, dnia 4 lutego 2021 r.                                               

Załączniki :

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO- nowelizacja.docx (51,88KB)
DOCzobowiązanie oferenta - wzór.doc (24,00KB)

ODTKLAUZULA INFORMACYJNA konkurs ofert.odt (10,63KB)
Załączniki można pobrać w pokoju nr 28 – II piętro