Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

ZP.271.3.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec”.

Działając na podstawie art. 253 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SWZ Kryteriami oceny ofert była: cena(60% = 60pkt) i czas reakcji (40% = 40pkt). Wykonawca tj.: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu. W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ Wykonawca uzyskał następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Cena: 60 pkt.

Czas reakcji: 40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów : 100pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich