Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Nowogrodziec, dnia 17 maja 2021 r.

WK.6220.10.2021.OS

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 36 § oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

iż w związku z wszczętym w dniu 20 kwietnia 2021 r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na: ”przebudowie mostów w km 35+104 oraz km 35+162 DW 357 wraz  z dojazdami, remoncie odcinka dowiązania przebudowywanej infrastruktury do drogi istniejącej  oraz przebudowie lub zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu w ramach przedsięwzięcia  pn: ”Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi  w m. Nowogrodziec w formuje zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja planowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

• Nowogrodziec  – obręb 1 dz. nr:  206, 553, 557, 631;

• Nowogrodziec  – obręb 2 dz. nr : 332, 495;

• Nowogrodziec  – obręb 4 dz. nr: 370/2, 372/1, 372/3, 372/4, 373, 376, 507, 513/1.

Burmistrz Nowogrodźca, wystąpił do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o  opinię w powyższej sprawie.

Z uwagi na konieczność oczekiwania na powyższe dokumenty, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 lipca 2021r.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska mając za podstawę art. 36 § 1 Kpa, ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji przedłużył termin załatwienia sprawy (wydania uzgodnienia) do dnia 11 czerwca 2021.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowogrodźca.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). Z aktami  w przedmiotowej  sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3,  w godzinach  od 8:00 do 15:00.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości na okres (co najmniej)14 dni od dnia 19 maja 2021 r. do dnia  4 czerwca 2021 r.

                                                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                                                                   Robert Marek Relich