Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

                                                          Nowogrodziec, dnia 2 lipca 2021 r.

WK.6220.18.2021.OS

 

                                       ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.), Burmistrz Nowogrodźca zawiadamia Strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 2 lipca 2021r., na wniosek Inwestora Technonicol-PVC Membranes Sp. o.o. ul. Młyńska 3A, 59-730 Nowogrodziec, którą reprezentuje Pełnomocnik Pan Michał Szymczak – pełnomocnictwo z dnia 23 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcji membrany dachowej PCV firmy TECHNONICOL”. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach  nr: 1026/24, 1026/26, 1026/28 obręb Wykroty, powiat Bolesławiecki, woj. dolnośląskie, gmina Nowogrodziec.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich Stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  zm.). Z aktami w przedmiotowej sprawie Strony zainteresowane mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3, w godzinach od 8,00 do 15,00.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 5 lipca 2021r., na okres 14 dni, to jest do 19 lipca 2021.

                                                                                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                               Andrzej Drąg

                                                                                                                                                                         Zastępstwa Burmistrza