Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert

Nowogrodziec, dnia  6 sierpnia 2021r.

WK.041.1.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Działając na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto do 130 000zł w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

 

1. Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
 3. W przypadku, gdy podpis składa pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie, transport, unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest w przewidywalnej ilości 82,274 Mg (5484,99 m² - przy zastosowaniu przelicznika 15 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) z 57 nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 2. Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.
 3. Ilość nieruchomości może ulec zmianie z uwagi na możliwą rezygnację właścicieli nieruchomości z realizacji zadania. 
 4. Zakres zadania obejmuje:
 1. zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomości,
 2. opracowanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go Zamawiającemu,
 3. zgłoszenie przez Wykonawcę prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac  (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  -Dz. U. nr 71, poz. 649, oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) i dostarczenie kopii tych dokumentów Zamawiającemu,
 4. dostarczenie kart przekazania odpadów, na karcie powinno być określone: dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadu (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby oraz wyszczególnienie ich ilości,
 5. dostarczenie wykazu nieruchomości, z których w ramach zadania zostały usunięte zmagazynowane wyroby zawierające azbest, z uwzględnieniem informacji o powierzchni i wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości,
 6. dostarczenie protokołów odbioru odpadu z nieruchomości podpisanych przez właścicieli nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnych ze wzorem przekazanym przez  Zamawiającego,
 7. dostarczenie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac - zdjęcie powinno być opisane adresem nieruchomości.

 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45262660-5 Usuwanie azbestu,  90650000-8 Usługi usuwania azbestu

 

 1. Informacje dotyczące postępowania
 1. Do postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta otrzyma największą ilość punktów w łącznej ocenie.
 2. Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu to: Cena - waga 100 %.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 15 do 30 września 2021 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia,
 3. posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.
 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez Wykonawcę.
 2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.
 3. Kopię ważnej umowy z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjmowanie odpadów zawierających azbest.
 4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
 2. Cena jednostkowa za usunięcie 1Mg odpadu podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 3. Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy,  której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Oferty należy składać w sposób: elektroniczny na adres e-mail lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. nr 11.
 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo, z którego wynikało będzie upoważnienie do podpisywania oferty i innych oświadczeń i dokumentów w imieniu Wykonawcy.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu  12 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30
 6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian i/lub wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, Wykonawca winien je uwzględnić w swojej ofercie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki odrzucenia oferty.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania wyjaśnień na wątpliwości i pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu w sytuacji, gdy pytania te wpłyną do Zamawiającego po godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym mija termin składania ofert.
 10. W kwestiach formalnych Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

 

 1. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec pok. nr 3.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Turek – inspektor ds. komunalnych, tel. 75 738 06 90.
 3. Informacja o wyborze Wykonawcy, zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowogrodziec www.bip.nowogrodziec.pl.

 

 1.  Sposób dokonania oceny ofert:
 1. Zamawiający dokona oceny spełniania wymienionych warunków sprawdzając kompletność  i poprawność złożonej oferty metodą spełnia – nie spełnia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę. Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 3. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.
 4. Ocenie podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

d) niepodlegające odrzuceniu.

 1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:
 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
 1. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert;
 2. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
 5. zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
 6. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 6 Zaproszenia.
 1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.
 1. Informacja o wyborze oferty:
 1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu w następujący sposób: pisemne ogłoszenie o wyborze oferty.
 2. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.
 4. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.
 5. W sytuacji odmowy lub uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.

 

 1. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:
 1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
 1. Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660,

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności: złożenia ofert, rozpatrzenia ofert, wyboru oferty, zawarcia umowy,

- art. 6  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w szczególności świadczenia usług projektowania dokumentów i aktów planistycznych oraz w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 1. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (z zastrzeżeniem wyłączenia prawa uzyskania informacji o źródłach pozyskania, jeżeli mogłyby one wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych  (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych .

Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi podjęcie czynności urzędowej, w szczególności udzielenia zamówienia Pani/Pana. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

 

 1. Uwagi:
 1. Na Wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.
 2. Ilość płyt azbestowych składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i nie może ona stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie odebranych wyrobów. Zamawiający zastrzega, że ilość wydatkowanych środków na zadanie uzależniona będzie od faktycznej ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest, przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej, wyliczona na podstawie ważenia tych wyrobów.

 

                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca

                                                              Robert Marek Relich

 

 •  
 1. Formularz oferty.PDFoferta.pdf (293,44KB)
   
 2. Wzór umowy PDFwzór umowy.pdf (195,53KB)