Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gościszów, Milików, Nowogrodziec, Zabłocie, Gierałtów, Czerna oraz Wykroty

Strona archiwalna

 

Identyfikator postępowania na miniportalu: aae2e0b2-655a-4c29-bed4-138598a3ea98

Link do miniportalu : miniPortal (uzp.gov.pl)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (138,23KB)
PDFSWZ.pdf (528,44KB)
DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (30,54KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (406,73KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (24,48KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx (15,46KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiot trzeci.docx (18,76KB)
DOCXzalącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót.docx (18,45KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx (20,98KB)
ZIPdokumentacja projektowa cz nr 2.zip (27,95MB)
ZIPdokumnetacja projektowa cz nr 1.zip (23,95MB)
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE CZ. 1.pdf (872,50KB)
 

Informacja z dnia 03.09.2021r. o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gościszów, Milików, Nowogrodziec, Zabłocie, Gierałtów, Czerna oraz Wykroty” to   1 078 415,00 zł w tym na :

Część nr 1 :   572 753,00zł

Część nr 2:    505 662,00zł

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.09.2021r.

Zgodnie z art. 222 ust.5  oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte :

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

Część zamówienia, na którą złożona została oferta przez Wykonawcę

1

Transport drogowy ciężarowy budowa i remont dróg eksport import Józef Potocki z siedzibą w Rakowicach Małych

Część nr 1

2

Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelniki Dolne

Część nr 1

Część nr 2

Zgodnie z art. 222 ust 6 w  przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępni informacje o cenach zawartych w złożonych ofertach niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Informacja z dnia 09.09.2021r.

 Termin składania ofert dodatkowych w części nr 2 postępowania:

Ofertę dodatkową należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2021 roku do godz. 9:00

DOCXOFERTA DODATKOWA.docx (23,31KB)

 

Zawiadomienie z dnia 09.09.2021r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 postępowania

Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: TRANSPORT DROGOWY CIĘŻAROWY BUDOWA I REMONT DRÓG EKSPORT IMPORT Józef Potocki z siedzibą w Rakowicach Małych

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 239 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. Zgodnie z art. 287 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku o którym mowa w art. 275 pkt 2, gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SWZ.Kryteriami oceny ofert była: cena (60% = 60pkt) i okres gwarancji (40% = 40pkt). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1 wykonawcy: TRANSPORT DROGOWY CIĘŻAROWY BUDOWA I REMONT DRÓG  EKSPORT IMPORT Józef Potocki cena oferty: 541 481,77zł oferowany okres gwarancji jakości: 60 miesięcy

Cena : 60,00 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40,00 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów : 100,00 pkt.

Oferta nr 2 wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych cena oferty: 758 865,72 zł oferowany okres gwarancji jakości:60 miesięcy

Cena : 42,81 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40,00 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów : 82,81pkt.

Wykonawca tj.: TRANSPORT DROGOWY CIĘŻAROWY BUDOWA I REMONT DRÓG EKSPORT IMPORT Józef Potocki nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego  oferta spełnia wymogi określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że umowa w części nr 1 postępowania zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z dnia 15.09.2021r. z otwarcia ofert dodatkowych w części nr 2 postępowania.

Zgodnie z art. 222 ust.5  oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach:

Wykonawca i jego siedziba

Cena oferty

Usługi Remontowo Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelniki Dolne

820 616,03 zł

Informacja z dnia 29.09.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gościszów, Milików, Nowogrodziec, Zabłocie, Gierałtów, Czerna oraz Wykroty” – dotyczy części nr 2 postępowania.

PDFzawiadomienie o wyborze część nr 2.pdf (397,68KB)