Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: Budowa drogi gminnej położonej na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty

Strona archiwalna

 

ZP.271.11.2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

Budowa drogi gminnej położonej  na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 – ul. Wyzwolenia Wykroty”.

Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 239 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SWZ.Kryteriami oceny ofert była: cena(60% = 60pkt) i okres gwarancji (40% = 40pkt). Wykonawca tj.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niegooferta spełnia wymogi określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1 firmy: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef  Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych

Cena : 59,94 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40,00 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :100,00 pkt.

Oferta nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o .o. z siedzibą w Jałowcu

Cena : 60,00 pkt.

Okres gwarancji jakości: 40,00 pkt.

Łączna ilość uzyskanych punktów :100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich