Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie dowodów osobistych

Strona archiwalna

 

Wydział Spraw Społecznych 

 godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 10 ( parter)

075-7380675

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego ( formularz - Załącznik nr 1) wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
 2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm ( osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem ). Dopuszcza się możliwość złożenia przez osoby niewidome fotografii w ciemnych okularach. Dopuszcza się możliwość złożenia fotografii w nakryciu głowy noszonym zgodnie z wymogami wyznawanej religii.
 3. Dowód osobisty.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza terenem gminy Nowogrodziec.
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeśli akt nie został sporządzony w USC w Nowogrodźcu.
 6. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.
Opłata Brak
Forma załatwienia sprawy

Wydanie poświadczenia złożenia wniosku - część B formularza, który należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego.

Wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej określonej w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. Nr 112, poz. 1182 ze zm.) - dowód osobisty odbiera się osobiście.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Dowody osobiste wydaje się osobom pełnoletnim oraz osobom małoletnim , posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały lub posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego na terenie gminy Nowogrodziec.

 

Małoletni składają wniosek i odbierają dowód w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Książeczkowe dowody osobiste są ważne do dnia 31 grudnia 2007 r.

 

 

Nowe dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania, natomiast dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat.

 

Na żądanie osoby, która ukończyła 65 rok życia dowód osobisty wydaje się z ważnością na czas nieoznaczony.

 

Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.

 

Na wniosek osoby zainteresowanej stary książeczkowy dowód osobisty może być przez nią zatrzymany po uprzednim anulowaniu tego dokumentu w chwili odbioru nowego dowodu osobistego.

 

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

 

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

 

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 2 do art. 37 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. Nr 112, poz. 1182, ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego ( Dz. U. Nr 105, poz. 1110, ze zm.).

   informację wytworzył: Janina Dracz
  za treść odpowiada: Teresa Fiałek
  data wytworzenia: 02.08.2007r.