Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1057, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/290/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia
30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2022 roku


I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:
Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania            190.000,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                           10.000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                 
- organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania:                          80.000,00 zł.

II Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2022 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadania: 2022 rok
2. Warunki realizacji zadania:
a) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane.   
-  Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania, w tym kosztów wysyłek/dostaw.   
Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
- W przypadku Zadania nr I dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zawodników stale zamieszkujących na terenie Gminy Nowogrodziec, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 1 roku.
b) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2022 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.
c) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:
1.    Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
2.    Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty w terminie 7 dni od wezwania. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
3.    Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2057)  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5.    Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce Społeczność – Organizacje pozarządowe. Druki są także do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
6.    Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”;
w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
7.    Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
8.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
9.    Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:
- wynagrodzenie trenera/instruktora – do 10% dotacji,
- prowadzenie księgowości – do 5%  dotacji.

10.    Dotyczy zadania I – w sytuacji, gdy w  klubie funkcjonuje więcej niż jedna drużyna, w ofercie należy przedstawić koszty realizacji zadania dla każdej drużyny osobno.
11.    Na poszczególne zadania winna być złożona oddzielna oferta.
12.    Do oferty należy dołączyć:
-    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
-    sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, CIT) za ostatni rok,
-    kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
-  umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
-    zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
-   do wniosku dot. zadania I - preliminarz wg klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania
z podziałem na grupy wiekowe (juniorzy, seniorzy, itp.)),  w przypadku uczniowskich i szkolnych klubów - wykaz sekcji wraz z wykazem ich uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
-    do oferty dot. zadania II – lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
-   do oferty dot. zadania III – program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów, na podstawie Uchwały NR XLV/295/21  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2021 r. wraz ze zm. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),  
-    inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec)

V Kryteria wyboru ofert.
1.    Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
2.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.
3.    Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-    ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
-    charakter i zasięg oddziaływania,
-   aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
-   ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
-    kompletność oferty,
a ponadto w przypadku:
- Zadania Nr I – klasa rozgrywkowa z uwzględnieniem ilości lig
i zespołów uprawiających daną dyscyplinę sportu, liczba zawodników z terenu gminy
i miasta Nowogrodziec w drużynach piłkarskich, ilość zespołów i zawodników trenujących w klubie daną dyscyplinę sportu we wszystkich grupach wiekowych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
-    Zadania Nr II - preferowane będą oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, ranga imprezy sportowo - rekreacyjnej, atrakcyjność i dostępność imprezy dla mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec, realizowane programy/imprezy w latach ubiegłych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych w roku poprzednim.
W roku 2021 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:
Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
- prowadzenie szkoleń sportowych i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:
      -  182.500,00 zł.
Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.
     - 10 000,00 zł.
Zadanie nr III w zakresie: działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:              
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.
      - 45 000,00 zł.
Zadanie nr IV w zakresie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.
      - 15 000,00 zł.

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:
-   odwołania konkursu,
-  przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
-  negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
-   możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
               

 

    BURMISTRZ
              (-)
Robert Marek Relich

 

 


Nowogrodziec, dnia 3 lutego 2022 r.                                                
Załączniki :
1/ DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO- nowelizacja.docx (51,88KB)
2/DOCzobowiązanie oferenta - wzór.doc (24,00KB)

Załączniki można pobrać w pokoju nr 28 – II piętro