Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 13 obr. 3 Nowogrodziec oraz dz. nr 564/1 w Parzycach

Strona archiwalna

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (135,73KB)

DOCXzalącznik nr 1 do SWZ- wzór oferty.docx (29,16KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf (333,58KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia art. 125 ust 1.docx (24,78KB)
ZIPdokumenty techniczne.zip (4,85MB)
PDFSWZ.pdf (418,22KB) - prawidłowy termin

Informacja z dnia 03.10.2022r.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm..), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Pytanie: (…nazwa Wykonawcy….) zwraca się z prośbą o sprostowanie przedmiaru – brak pozycji korytowania – wyzerowana

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim w przedmiarze robót pozycja nr 4 powinna wynosić 2864m2

Pytanie: (…nazwa Wykonawcy….) zwraca się z prośbą o doprecyzowanie daty składania ofert – w ogłoszeniu widnieje 07 października a w SWZ 06 października

Odpowiedź: Termin składania ofert to: 07.10.2022r. Zamawiający umieszcza prawidłowy SWZ, różnica dotyczy wyłącznie terminu składania i otwarcia ofert oraz określenia daty związania ofertą. Informacje umieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu są prawidłowe.
 

Odpowiedzi są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Informacja z dnia 07.10.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 13 obr. 3 Nowogrodziec oraz dz. nr 564/1 w Parzycach”  to  450 000,00zł        

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.10.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach :

Wykonawca

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu

537 382,93zł

60 miesięcy

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH              SP. Z O.O. z siedzibą w Jeleniej Górze

645 353,94zł

60 miesięcy

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą Kościelnikach Dolnych

545 249,16zł

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w dniu 17.10.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach :

Nr oferty

Wykonawca i jego siedziba

      Cena oferty

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu

505 134,95 zł

2

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą Kościelnikach Dolnych

499 987,62 zł

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17.10.2022r.

PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (395,08KB)