Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik do Zarzadzenia - zaproszenie na usługi finasowe emisji obligacji

ZAPROSZENIE GMINY NOWOGRODZIEC NA USŁUGI FINANSOWE ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI KOMUNALNYMI

                                                                                       Nowogrodziec, 18 października 2022 r.

Zamawiający

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 04 listopada 2022r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2022 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej: OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY NOWOGRODZIEC

Osoby do kontaktu:

Irena Johna-Rudko - tel. 075 7380663 

Danuta Krasiej – tel. 075 7380664

I. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Nowogrodziec na łączną kwotę 8.700.000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każda, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

 

 1. Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów, którzy złożą oferty najwyżej ocenione. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U.  z 2022  poz.  559 ze zm. ) art. 89 ust. 1  pkt 2  i  3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 ze zm.)  oraz  art.  2  pkt.  5,  art.  33 pkt 2  z  dnia  15 stycznia 2015r.  o  obligacjach (Dz.  U.  2022,  poz. 454 ze zm.),  uchwały  Nr.  L/324/22  Rady  Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia  14 kwietnia 2022 roku:
 2. Gmina  Nowogrodziec  wyemituje  obligacje  komunalne  na  okaziciela  w  łącznej  liczbie 8.700  (słownie:   osiem tysięcy siedemset)   obligacji   o   wartości   nominalnej   1.000,00   zł   każda (słownie:   tysiąc   złotych)   na   łączną   kwotę   8.700.000,00   zł   (słownie:  osiem milionów siedemset tysięcy złotych).
 3. Emisja  nastąpi  poprzez  propozycje  nabycia  skierowaną  do  jednego adresata.
 4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 5. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
 6. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych, lata 2022 – 2036.
 7. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 8. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
 9. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodziec,
 10. Wydatki  związane  z  wypłatą  oprocentowania  zostaną  pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodziec.
 11. Wydatki  związane  z  wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowogrodziec lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2032-2036.
 12. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 13. Obligacje zostaną wyemitowane w latach  2022-2023 w transzach.
 14. Obligacje w roku 2022 zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) Seria A22 o wartości 1.600.000 zł,

b) Seria B22 o wartości 1.600.000 zł.

c) Seria C22 o wartości 1.600.000 zł,

d) Seria D22 o wartości 1.600.000 zł,

 1. Obligacje w roku 2023 zostaną wyemitowane w następujących seriach:

          a)  Seria A23 o wartości 2.300.000 zł.

 1.  Jeżeli  termin  wykupu  obligacji  przypadnie  na  sobotę  lub  dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w następnym dniu roboczym po tym dniu.
 2. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
 3. Dopuszcza się wyemitowanie przez Gminę Nowogrodziec mniejszej liczby serii.
 4. Oprocentowanie  obligacji  nalicza  się  od  wartości  nominalnej  i  wypłaca  się  w  okresach półrocznych, licząc od daty emisji obligacji.
 5. Oprocentowanie  ustala  się  w  oparciu  o  rzeczywistą  liczbę  dni  w  okresie  odsetkowym oraz  przyjmuje  się,  iż  rok  liczy  365  dni.  Stopę  oprocentowania  obligacji  zaokrągla  się  do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Oprocentowanie  obligacji  będzie  zmienne,  równe  stawce  WIBOR  6M  każdorazowo ustalanej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
 7. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
 8. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z bankiem.
 9. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2032 r.

b) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2033 r.

c) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2034 r.

d) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2035 r.

e) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2036 r.

 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 2. Zamawiający zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.
 3. Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku (obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, obsługą oraz wykupem obligacji) zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 1.

III.  Kryteria oceny ofert

 1. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Zamawiającego według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 12 października 2022 r. w wysokości 7,36% (dla celów porównawczych) oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Zamawiający przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
 2. Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
 3. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych jako Agent emisji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.
 4. Zamawiający zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisję obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
 5. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.
 6. Zamawiający informuje, że złożona przez Oferenta oferta oraz zaproponowane w niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
 7. O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Zamawiający niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 8. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
 9. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
 10. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną ofertę.

IV.         Informacje o terminie realizacji

 1. Przeprowadzenie  i  objęcie  emisji  poszczególnych  serii  obligacji  nastąpi  w  terminie  nie przekraczającym  7  dni  od  dnia  złożenia wniosku  przez  Zamawiającego  w związku z zapotrzebowaniem na środki finansowe.
 2. Agent    zobowiązuje    się    do    prowadzenia    obsługi    zamawiającego    do    momentu ostatecznego wykupu (lub umorzenia) oraz rozliczenia obligacji.  Koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  składający  ofertę  bez względu na wynik postępowania.

V.       Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec (zwaną Organizatorem) konkursem ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Nowogrodziec. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Organizator informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; , tel. 75 73 80 660, Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Adjako Agent emisji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.
 1. Zamawiający zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisję obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).
 2. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.
 3. Zamawiający informuje, że złożona przez Oferenta oferta oraz zaproponowane w niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.
 4. O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Zamawiający niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 5. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
 6. Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
 7. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną ofertę.

 

IV.         Informacje o terminie realizacji

 

 1. Przeprowadzenie  i  objęcie  emisji  poszczególnych  serii  obligacji  nastąpi  w  terminie  nie przekraczającym  7  dni  od  dnia  złożenia wniosku  przez  Zamawiającego  w związku z zapotrzebowaniem na środki finansowe.
 2. Agent    zobowiązuje    się    do    prowadzenia    obsługi    zamawiającego    do    momentu ostatecznego wykupu (lub umorzenia) oraz rozliczenia obligacji.  Koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  składający  ofertę  bez względu na wynik postępowania.

 

V.       Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec (zwaną Organizatorem) konkursem ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Nowogrodziec. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Organizator informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; , tel. 75 73 80 660, Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub droga mailową: – ;
 2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6  lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym pisemnym postępowaniem na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Nowogrodziec;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 5. Posiada Pani/Pan następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych - art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych  - art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych-  art. 20 RODO;

f) prawo do sprzeciwu  -  art. 21 RODO;

 1. Ograniczenia do korzystania z praw:

a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby współmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać  od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania,

b) wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego,

 1. Posiada Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PU ODO) Adres : Stawki 2, oo-193 Warszawa;
 2. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 3. Podanie danych osobowych w zakresie osobowym jest obligatoryjne;
 4. Organizator informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego postępowania, jednocześnie informuje że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Agencie, w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Agent pozyskuje w celu przekazania ich Organizatorowi w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Oferenta                                                                        

                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                          (-)   Robert Marek Relich