Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

 

Id: 53B81BD9-FAC9-4D0F-923B-98580D0AC9C0
Uchwała nr VII/70/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 października 2022 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowogrodźca informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku
Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
1) Joanna Stylska— przewodniczący,
2) Magdalena Macias — członek,
3) Arkadiusz Babczuk — członek,
wydaje opinię pozytywną
o przedłożonej przez Burmistrza Nowogrodźca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku.
Uzasadnienie
Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w
sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu gminy Nowogrodziec (o symbolu Rb), sporządzonych w
oparciu o wymogi określone w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w
zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 i z 2021 r. poz. 2431) oraz Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513), za okres od początku roku do 30
czerwca 2022 r. oraz w przedłożonej 6 września 2022 roku przez Burmistrza Nowogrodźca informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Nowogrodziec oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze
półrocze 2022 roku.
Zakres i forma przedłożonej przez Burmistrza Nowogrodźca informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku, zgodne z wymogami
określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr X/64/11 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za
I półrocze.
Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku, Skład Orzekający stwierdza, że:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z
uchwał oraz zarządzeń organów gminy, w tym zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.
2. Wykonanie subwencji oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.

 
 
 

Id: 53B81BD9-FAC9-4D0F-923B-98580D0AC9C0
3. Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2022 roku zrealizowano w wysokości 43.051.081,54 zł, co w
stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 59,13%. Dochody bieżące wykonano w kwocie
42.808.886,82 zł, co stanowi 59,79% planu, a dochody majątkowe w kwocie 242.194,72 zł, co stanowi
20,17% wielkości planowanej. Przebieg wykonania wpływów z poszczególnych źródeł został w
informacji przedstawiony. W informacji przedstawiono stan zaległości wobec budżetu oraz wskazano
działania podejmowane w celu ich zmniejszenia. Przedstawiono również skutki obniżenia górnych stawek
podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.
4. Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2022 roku wyniosła 43.839.272,04 zł, co w stosunku do planu
wynosi 48,08%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.420.616,25 zł, co stanowi 51,53% planu, a
wydatki majątkowe w kwocie 7.418.655,79 zł, co stanowi 36,18% wielkości planowanej. W informacji
przedstawiono wykonanie wydatków bieżących oraz omówiono realizację poszczególnych zadań
inwestycyjnych.
5. W wyniku analizy sprawozdań „Rb-27S o dochodach budżetowych” oraz „Rb-28S o wydatkach
budżetowych” stwierdzono, że:
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021
r. poz. 1119, z późn. zm.) zrealizowano w wysokości 354.770,38 zł, co stanowi 87,68% planu;
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wyniosły 208.099,36 zł, co stanowi 34,77% planu;
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 562,30 zł, co stanowi
7,36% planu; w informacji przedstawiono realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.
6. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie
2.478.267,83 zł, co stanowiło 55,10% wielkości planowanej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły
2.144.722,95 zł, co stanowiło 43,06% wykonania planu.
7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 58.901,38 zł, co stanowiło 294,50%
wielkości planowanej. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 4.094,00 zł.
8. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634, z
poźn. zm.) (dalej – ufp) oraz wydatków nimi finansowanych.
9. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku
powstał deficyt w kwocie 788.190,50 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 18.381.323,77 zł. Gmina
w I półroczu 2022 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie emitowała obligacji komunalnych. W
I półroczu 2022 roku gmina dokonała wykupu obligacji komunalnych w łącznej w kwocie 600.000,00 zł.
Na 30 czerwca br. gmina posiadała zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek w łącznej kwocie
20.800.000,00 oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 30.662,48 z tytułu nadpłat. Gmina nie
posiadała zobowiązań warunkowych z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom.
10. Różnica pomiędzy wykonanymi za I półrocze 2022 roku dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi określone w art. 242 ufp.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać opinię
pozytywną o informacji Burmistrza Nowogrodźca o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Nowogrodziec za I półrocze 2022 roku.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.

 
 

Id: 53B81BD9-FAC9-4D0F-923B-98580D0AC9C0
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Joanna Stylska