Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z działalności kontrolnej realizowanej w 2012 r. w zakresie planu kontroli oraz kontroli doraźnych

Strona archiwalna

 

I N F O R M A C J A
 

z działalności kontrolnej realizowanej w 2012 r.

w zakresie planu kontroli oraz kontroli doraźnych
 
 
1. Wprowadzenie

Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogrodziec przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.

 

Kontrole przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Nowogrodźca planu kontroli na 2012 r. oraz zleceń doraźnych wynikających z bieżącej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego.

 

W ramach kontroli zarządczej kontrolą objęto następujące obszary:

1) działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe – w zakresie przyznanej dotacji na wsparcie zadań publicznych,

2) gospodarka zasobami informatycznym,

3) polityka bezpieczeństwa – zabezpieczenie danych osobowych,

4) gospodarka finansowa - wydatki budżetowe, sprawozdawczość,

5) zamówienia publiczne,

6) podatek VAT,

7) działalność kulturalna,

8) środki trwałe (inwentaryzacja),

9) majątek trwały gminy (użytkowanie nieruchomości gminnych),

10) podatek od nieruchomości,

11) postępowanie administracyjne,

12) archiwizacja,

13) procedury wewnętrzne - regulaminy (zasady ) wynagradzania pracowników.

 

Kontrole prowadził pracownik ds. kontroli wewnętrznej (będący koordynatorem kontroli zarządczej) na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nowogrodźca.

 

Ewidencję kontroli prowadzi koordynator kontroli zarządczej.

 
2. Rodzaj i liczba przeprowadzonych kontroli

W 2012 r. przeprowadzono ogółem 15 kontroli, w tym:

·8 kontroli problemowych,

·4 kontrole sprawdzające,

·3 kontrole doraźne (pozaplanowe – zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca).

 
3. Podmioty objęte kontrolą:

Kontrolą objęto: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostki oświatowe, stowarzyszenia pozarządowe oraz instytucję kultury i opiekę społeczną.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły i notatki służbowe, które stanowią akta kontroli.

Realizacja planu kontroli przedstawia się następująco:

Lp.
Jednostka kontrolowana,      zakres kontroli
Rodzaj kontroli
Numer upoważnienia
Data rozpoczęcia kontroli
Data zakończenia kontroli
Stwierdzenie nieprawidłowości
TAK/NIE
1.
organizacje pozarządowe
( 13 organizacji)
 

 - prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na 2011 r.

problemowa
1/KW/2012   
z dnia
 16.01.2012 r.
01.02.2012 r.
29.02.2012 r.
TAK
2..
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Wydział Administracyjno Prawny
 

kontrola wykonania zaleceń w zakresie gospodarowania zasobami informatycznymi

sprawdzająca
2/KW/2012
z dnia
05.03.2012 r.
06.03.2012 r.
15.03.2012 r.
TAK
3.
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Komórki organizacyjne
(wydziały)
 
Kontrola w zakresie zabezpieczenia danych osobowych
problemowa
3/KW/2012
z dnia
15.03.2012 r..
19.03.2012 r.
26.03.2012 r.
TAK
4.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Bolesławcu
 

kontrola w zakresie rozliczenia przyznanej dotacji na 2011 r. na pomoc społeczną poprzez dożywianie

problemowa
4/KW/2012
z dnia
26.03.2012
30.03.2012 r.
30.03.2012 r.
TAK
5.
Szkoła Podstawowa
w Gościszowie
 
kontrola gospodarki finansowej
problemowa
5/KW/2012
z dnia
02.04.2012
10.04.2012 r.
30.04.2012 r.
NIE
6.
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Komórki organizacyjne
(wydziały)
 
kontrola zamówień

publicznych do 14.000 euro

 
problemowa
6/KW/2012
z dnia
10.05.2012
14.05.2012 r.
31.05.2012 r.
NIE
7.
Straż Miejska
w Nowogrodźcu
 

Przestrzeganie zaleceń wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

sprawdzająca
7/KW/2012
z dnia
10.05.2012 r.
16.05.2012 r.
31.05.2012 r.
NIE
8.
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Wydział Finansowy
 

Kontrola w zakresie rozliczania podatku VAT

problemowa
8/KW/2012
z dnia
04.06.2012 r.
11.06.2012 r.
22.06.2012 r.
TAK
9.
Gminne Centrum Kultury i Sportu
 w Nowogrodźcu
 
kontrola wykonania zaleceń
sprawdzająca
9/KW/2012
z dnia
27.06.2012 r.
02.07.2012 r.
10.07.2012 r.
TAK
10.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
 
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy
 o rachunkowości

 w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji

problemowa
11/KW/2012
Z dnia
30.07.2012 r.
13.08.2012 r.
24.08.2012 r.
TAK
11.
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Wydział Komunalny
Wydział Finansowy
 

Kontrola prawidłowość gospodarowania majątkiem trwałym w zakresie użytkowania nieruchomości gminnych (umowy)

problemowa
13/KW/2012
z dnia
10.10.2012 r.
10.10.2012 r.
31.10.2012 r.
TAK
12.
 
Urząd Miejski
 w Nowogrodźcu
 
Komórki organizacyjne
(wydziały)
 
Kontrola wykonania zaleceń wydanych przez RIO.
sprawdzająca
15/KW/2012
z dnia
16.11.2012 r.
19.11.2012 r.
31.12.2012 r.
TAK
 

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2012 r. – wykonanie w 100 %.

Kontrole doraźne (pozaplanowe)

Lp.
Jednostka kontrolowana,
Temat kontroli
Numer upoważnienia
Data rozpoczęcia kontroli
Data zakończenia kontroli   
Stwierdzenie nieprawidłowości
Wydanie zaleceń
TAK/NIE
1.
Jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec:
- szkoły, przedszkole, ZOSz,
 GCKiS, MGOPS,

Analiza i ujednolicenie regulaminów wynagradzania pracowników samorządowych

10/KW/2012
z dnia
26.06.2012 r.
09.07.2012 r.
23.01.2013 r.
 
TAK
 
2.
Urząd Miejski
w Nowogrodźcu
 

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Prawidłowość postępowania administracyjnego
 
Archiwizacja dokumentów
 
 
12/KW/2012
z dnia
22.08.2012 r.
22.08.2012 r.
05.09.2012 r.
TAK
 
3.
Szkoła Podstawowa
 w Zebrzydowej

Prawidłowość wydatkowania środków z tytułu odbytych podróży służbowych

14/KW/2012
z dnia
30.10.2012 r.
06118.2012 r.
08.11.2012 r.
TAK
 

Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi dla niego uregulowaniami ustawowymi i przepisami wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od obowiązujących norm.

 

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały opisane szczegółowo w protokołach kontroli kontrolowanych jednostek.

 

W wyniku ustaleń kontrolnych dotyczących nieprawidłowości kierowano do Kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów zalecenia pokontrolne. W zaleceniach wskazywano sposoby i środki, jakie należy zastosować, w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości.

 

W 2012 r. (w zwiazku z wynikami kontroli) nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych oraz nie składano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finasów publicznych.

                                                           

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                     (-) Robert Marek Relich 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Krasiej
Data wytworzenia: 2013-01-25