Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na  dzierżawę

nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 38,43 ha, w obrębie Wykroty

 

 Przedmiotem dzierżawy są działki gruntu :

- nr 1276 o pow. 37,32 ha, księga wieczysta JG1B/00037366/1,

- nr 1320 o pow.  1,11 ha, księga wieczysta JG1B/00037338/6.

 Obciążenia nieruchomości:

-  działka nr 1276 część działki wydzierżawiona na cele rolne do dnia 28.02.2023r.                               

                              z możliwością zbioru plonów do 31.08.2023r.

- działka nr 1320 - dostęp do drogi publicznej przez działkę 1276.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w obszarze  o symbolach: SGA 06 S/RO  – ustala się lokalizację obiektów produkcyjnych i składowo -magazynowych z dopuszczeniem funkcji nieuciążliwej produkcji i usług.

Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą VII/70/99 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16.06.1999r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty i terenów otwartych gminy Nowogrodziec (Dziennik  Urzędowy  Województwa Dolnośląskiego z 06.08.1999r. nr 21, poz. 966).

Działki zostaną wydzierżawione do 30 lat na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego z wyłącznym przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Uwaga: Wydzierżawiający nie przewiduje wydzierżawienia nieruchomości z możliwością równoległego prowadzenia działalności rolniczej bez zgody Wydzierżawiającego, jak również zastrzega obowiązek objęcia przedmiotu dzierżawy wyłącznie podatkiem od nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Cena wywoławcza netto rocznego czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu do przetargu wynosi: 15. 900,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dziewięćset zł 00/100).

Wadium stanowiące 10% wartości ogółem czynszu (liczonego jako iloczyn ilości ha i ceny wywoławczej za 1 ha) w kwocie  61.100,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych ) należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 09.03.2023r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Wydzierżawiającego. Tytuł wpłaty powinien brzmieć ,,wadium na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej’’.

Wadium Dzierżawcy, który przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego,   pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy
ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (II piętro  sala narad).                                                                                                                                                                        

Czynsz dzierżawny  ustalony w przetargu, powiększony o 23% podatku Vat,  płatny będzie kwartalnie do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału, począwszy od roku zawarcia umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Wydzierżawiającego w umowie dzierżawy.

Za niepełny rok dzierżawy czynsz  naliczony będzie proporcjonalnie do okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym.

Ustalony czynsz, począwszy od marca roku następnego od zawarcia umowy podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, w przypadku ujemnego i zerowego wskaźnika czynsz pozostaje w wysokości należnej za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie ponosił opłaty związane z  podatkiem od nieruchomości, ustalonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tym zastrzeżeniem, że Gmina Nowogrodziec dopuszcza możliwość płacenia podatku rolnego w okresie              od zawarcia umowy do końca czerwca 2024r., jeżeli na nieruchomości nie będzie prowadzona działalność gospodarcza w tym okresie.

Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie zgodne z celem dzierżawy, nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji
i innej niezbędnej dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie  planowanej inwestycji.

Ewentualne wycięcie drzew i krzewów – w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem następuje na warunkach określonych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

Szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości będących przedmiotem przetargu i zasady płatności, określi umowa dzierżawy.

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyn, odwołania przetargu z ważnych powodów jak też prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzierżawcy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 18  lub telefonicznie pod numerem         75 7380676 lub 75 7380677.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich