Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 10 ( parter)

757380675

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz - Załącznik nr 1). Podpisanie wniosku w formie papierowej następuje w Urzędzie.
  2. Jedna aktualna kolorowa fotografia odzwierciedlająca wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy na jednolitym tle.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie powyższych wymogów oraz fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

Dopuszcza się możliwość złożenia przez osoby niewidome fotografii w ciemnych okularach. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyzwania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymiary fotografii powinny wynosić: 3,5 cm x 4,5 cm

  1. Dotychczasowy dowód osobisty, jeśli posiada lub ważny dokument paszportowy lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wniosek.
  2. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Opłata

             Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

Sposób złożenia wniosku

1.       Osobiście w formie pisemnej:

Dzieci do 5. roku życia

Wymaga obecności jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego lub kuratora. Obecność dziecka nie jest wymagana.

 

Dzieci od 5. roku życia

Wymagana jest obecność dziecka oraz obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Osoby, które na 30 dni przed ukończeniem 18. roku życia chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego mogą to zrobić osobiście. Wyjątek dotyczy woli umieszczenia certyfikatu podpisu osobistego na blankiecie dowodu. W takim przypadku wniosek dla małoletniego składa rodzic, bądź opiekun prawny.

2.      W formie dokumentu elektronicznego:

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym może być wnoszony do organu dowolnej gminy. Do wniosku w postaci elektronicznej załącza się plik  zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Odbiór dowodu

 

Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Osoby do 13. roku życia

Dowód osobisty może odebrać wnioskodawca, bądź drugi rodzic. Obecność dziecka nie jest wymagana.

Osoby powyżej 13. roku życia

Osoby powyżej 13 roku życia muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Wraz z dowodem osobistym przekazywany jest dokument zawierający numer PUK. Posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dokumentu ma możliwość nadania kodu PIN.

 

Osoby powyżej 18. Roku życia

Osobiście. z dowodem osobistym przekazywany jest dokument zawierający numer PUK. Posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dokumentu ma możliwość nadania kodu PIN.

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten  może zostać przedłużony.

Dodatkowe informacje

 Dowody osobiste wydane dla osób powyżej 5. roku życia są ważne 10 lat od daty wydania, natomiast dowody wydane osobom poniżej 5. roku życia są ważne 5 lat.

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

 Z dniem 4 marca 2019 r. wydawane są nowe elektroniczne dowody osobiste, tzw. e-dowód.   Nowy dokument tożsamości nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekroczenia granic niektórych państw, ale dodatkowo zostanie wyposażony w warstwę elektroniczną. Dzięki niej nowy dowód będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. E-dowody z zewnątrz będą podobne do obecnych dowodów, wewnątrz natomiast będzie znajdował się chip zawierający w swojej pamięci m. in. dane do identyfikacji osoby, zdjęcie biometryczne.

Jeżeli posiadacz ważnego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód), to będzie mógł go bezpłatnie zmienić przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

E-dowód zawiera następujące certyfikaty:

1.      Certyfikat potwierdzenia obecności – jest to elektroniczne poświadczenie swoich danych, wykorzystywanie przez posiadacza dowodu osobistego do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu (np. automatyczne bramki graniczne na lotniskach, w przyszłości np. w placówkach służby zdrowia). Certyfikat ten będzie zamieszczany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby (również poniżej 5. roku życia) i nie będzie wymagał kodu PIN.

2.      Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – potwierdza prawdziwość danych osobowych. Administracja publiczna będzie mogła jednoznacznie zidentyfikować osobę, która będzie korzystała z usług internetowych, dostępnych na przykład na platformie ePUAP czy obywatel.gov.pl. Certyfikat będzie dostępny tylko w dowodach osobistych osób posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osób pow. 13. roku życia. By móc korzystać z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia będzie wymagany 4-cyfrowy  kod PIN, ustalany przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie w chwili odbioru e-dowodu.

3.      Certyfikat podpisu osobistego – umożliwi elektroniczne poświadczenie danych osoby przy składaniu podpisu elektronicznego w dokumentach. Opatrzenie danych tym podpisem, wywoła w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Natomiast w kontaktach z innym podmiotem niż publiczny będzie konieczna zgoda obu stron. Certyfikat podpisu osobistego będzie umieszczony w e-dowodzie osoby pełnoletniej, a także osoby pow. 13 r. ż. Przy czym certyfikat ten zostanie uaktywniony w dniu osiągnięcia przez właściciela dowodu osobistego pełnej zdolności do czynności prawnych. By móc korzystać z certyfikatu podpisu osobistego będzie wymagany 6-cyfrowy kod PIN, ustalony przez posiadacza dowodu osobistego w chwili odbioru e-dowodu w urzędzie.

Utrata bądź uszkodzenie dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenie powyższego można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego.

Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, jego posiadacz może zgłosić zawieszenie certyfikatów w warstwie elektronicznej e-dowodu, bez konieczności jego unieważniania.  Zgłoszenia zawieszenia można dokonać osobiście w dowolnym urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie certyfikatów spowoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia lub unieważnienia tych certyfikatów nie będą miały skutków prawnych.

Obywatel ma 14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia lub poinformowanie urzędu osobiście o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia certyfikatów i e-dowodu. Jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U.2019.653 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu (DZ.U.2015.212)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2019.224)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2019.400)

 

 Załączniki:

DOCXWniosek o wydanie dowodu osobistego (od 12.01.2020).DOCX
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - edytowalny.pdf
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf