Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Nowogrodziec

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Nowogrodziec

 

Burmistrz Nowogrodźca ogłasza, iż od dnia 24 maja 2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami/uprawnionymi z ograniczonego prawa rzeczowego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Nowogrodziec.

 

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Nowogrodziec. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, nie później niż 30.09.2024r.

 

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Budżet

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu na terenie Gminy Nowogrodziec  wynosi 462.500,00 zł.

Okres wdrażania

Program w Gminie Nowogrodziec realizowany będzie w latach 2023-2024, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (podpisywanie umów z beneficjentami) lub do momentu wyczerpania środków,
 2. termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego), nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą; nie później niż 30.09.2024 r.
 3. środki wydatkowane będą do 31.12.2024 r. (koniec rozliczania przedsięwzięć).

Terminy i sposób składania wniosków:

 1. nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,
 2. prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w sposób określony w Regulaminie naboru,
 3. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej i BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Nowogrodziec oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 1. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

 

 

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

 

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit.b nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 1. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta

 

miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE" lub „B").
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec , Punkt Obsługi Interesanta pok. nr 11 - parter;
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Nowogrodziec znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): adres skrytki ePUAP: /nowogrodziec/skrytka

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie".

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Agnieszka Turek

Tel.: 75 7380690

e-mail:a.turek@nowogrodziec.pl

 

Załączniki:                                                 

 1. Program „Ciepłe Mieszkanie".

2. Minimalne wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie" (Załącznik nr 1 do Programu)

PDFKlauzula-RODO-Gmina-jako-administrator-danych.pdf (712,67KB)
PDFKlauzula-RODO-NFOSiGW-WFOSiGW-jako-wspoladministratorow-danych.pdf (809,01KB)
PDFPorgam_Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Ogloszenie o naborze.pdf (1,08MB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie- REGULAMIN KONKURSU.pdf (1,03MB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf (691,85KB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Instrukcja do wniosku do dofinansowanie.pdf (1,03MB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Instrukcja-do-wniosku-o-płatność.pdf (979,81KB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Lista-sprawdzajaca.pdf (1,04MB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Oswiadczenie-wspolmalzonka.pdf (794,35KB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Oswiadczenie-wspolwlasciciela.pdf (783,43KB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Pelnomocnictwo.pdf (1,20MB)
DOCXProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Protokol-odbioru-prac-wykonawcy.docx (237,21KB)
DOCXProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Wniosek-o-dofinansowanie.docx (274,82KB)
PDFProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Wzor-umowy.pdf (1,30MB)
XLSXProgram-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-Zestawienie-dokumentow-do-wniosku-o-platnosc.xlsx (197,14KB)
PDFRodzaje-kosztow-kwalifikowanych-oraz-wymagania-techniczne-dla-Programu-Priorytetowego-Cieple-Mieszkanie.pdf (517,69KB)
DOCXZalacznik-nr-4-do-Zarzadzenia-Burmistrza-Wzor-wniosku-o-platnosc1.docx (258,14KB)
PDFZarządzenie.pdf (624,71KB)

 

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Nowogrodziec” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie  nr 0052/D/CM/JG/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. podpisanej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dane o programie „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Nowogrodziec – stan na dzień 06.03.2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym

6

4

59607,15