Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,

Strona archiwalna

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

w Nowogrodźcu,

ul. Asnyka 55, 59-730 Nowogrodziec

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu,

 

            Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

1.  Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
 4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.  Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
 6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. zaświadczenie o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie że nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. oświadczenie o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej w Nowogrodźcu.”
  Dodatkowy zakres danych udostępnianych przez kandydata dobrowolnie (w formie odrębnych dokumentów lub oświadczeń) winien być opatrzony klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). ”

 1. pisemna koncepcja funkcjonowania SPZOZ w Nowogrodźcu.

3.  Wymagane dokumenty kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do Urzędu Miejskiego   w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w terminie do dnia 06.06.2023r. r. do godz. 15.30, (pok. nr 11 na parterze) lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego).; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię    i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Nabór na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu”.  

4.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odesłane adresatowi.

5.  Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6.  Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Miejska   w Nowogrodźcu. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert; przewidywane miejsce rozpatrzenia składanych ofert - Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

7.  Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są  w siedzibie SPZOZ w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 55 tel. 75 7316316. Dokumenty udostępnia Główny Księgowy SPZOZ na pisemny wniosek zainteresowanej osoby (nie będą udostępniane dokumenty starsze niż dwa lata).

8.  Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowogrodźcu.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                (-) Robert Relich