Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert

WK.7031.4.2023

Zaproszenie do składania ofert

    

Działając na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto do 130 000zł w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu zgodnie, Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego na wykonanie napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogrodziec.

 

1. Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogrodziec. Zakres zamówienia obejmuje:

 • Plac zabaw w Nowogrodźcu ul. Kolejowa:
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z zanieczyszczeń oraz wyrównanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw;
 2. malowanie wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw impregnatem w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia;
 3. naprawa bądź wymiana (w przypadku braku możliwości naprawy) 2 przęseł ogrodzenia;
 4. montaż zerwanej huśtawki wahadłowej Fela oraz przesmarowanie elementów obrotowych oraz dokręcenie śrub we wszystkich huśtawkach;
 5. montaż nowego siedziska kubełkowego w huśtawce wahadłowej Fela;
 6. drabinka pozioma – oczyszczenie zardzewień i malowanie miejsc odprysków farby
 7. montaż zerwanego daszku lady w urządzeniu Labirynt;
 8. poprawa stabilności urządzenia Pociąg Monika oraz wymiana belki w jednym oparciu;
 9. wymiana podpalonych lin (znajdujących się wewnątrz zabawki) w urządzeniu Piramida;
 10. poprawa stabilności elementu głowy konia (2 szt.) w huśtawce wagowej Koniki oraz poprawa stabilności całego urządzenia;
 11. usunięcie złuszczającej farby w zjeżdżalni zestawu Ancymon oraz ponowne pomalowanie.
 12. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych we wszystkich urządzeniach oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek.
 • Plac zabaw w Milikowie:
 1. trwałe zamknięcie całego placu zabaw
 • Skate Park w Nowogrodźcu oraz plac zabaw:
 1. naprawa zamka i klamki w furtce prowadzącej do zejścia dla kajakarzy;
 2. usunięcie wypróchniałych desek (demontaż całości) przy Skate Parku;
 3. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z zanieczyszczeń i trawy oraz wyrównanie i dosypanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw:
 4. dokręcenie wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw.
 • Plac zabaw w Godzieszowie
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z zanieczyszczeń i trawy oraz wyrównanie i dosypanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw:
 2. malowanie wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw impregnatem w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia;
 3. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw
 4. oczyszczenie zardzewień i malowanie miejsc odprysków farby
 5. ustabilizowanie drabinki poziomej w gruncie (ponowne zabetonowanie urządzenia w gruncie);
 6. naprawienie klamki w furtce (zmienić sposób zamykania furtki z uwagi na ostry i niebezpieczny element);
 7. wymiana spróchniałych półbelek w pomoście urządzenia zestaw zabawowy Wirus;
 8. wymiana uszkodzonych desek w pomoście na dojściu do placu zabaw;
 9. naprawa mocowania rurek poziomych w Drabince poziomej.
 • Plac zabaw w Zagajniku:
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z trawy oraz pozostałych zanieczyszczeń oraz wyrównanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw;
 2. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw;
 3. obrócić siedzisko śrubami do dołu w Huśtawce wahadłowej.
 • Plac zabaw w Zabłociu:
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z trawy oraz pozostałych zanieczyszczeń oraz wyrównanie i dosypanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw;
 2. malowanie wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw impregnatem w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia;
 3. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw;
 4. oczyszczenie zardzewień i malowaniemiejsc odprysków farby
 5. demontaż ławek znajdujących się w strefie z wiatą.
 • Plac zabaw w Kierżnie
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z trawy oraz pozostałych zanieczyszczeń oraz wyrównanie i dosypanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw;
 2. malowanie wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw impregnatem w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia;
 3. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw;
 4. wymiana dwóch belek w zestawie Zabawowym Apis oraz przykręcenie drabinki (zgodnie z dokumentacją zdjęciową).
 • Plac zabaw w Parzycach
 1. oczyszczenie stref bezpieczeństwa z trawy oraz pozostałych zanieczyszczeń oraz wyrównanie pisaku w strefach bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw;
 2. malowanie wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw impregnatem w kolorze zgodnym z kolorem urządzenia;
 3. dokręceni wszystkich połączeń skręcanych oraz uzupełnienie brakujących śrub i zaślepek we wszystkich urządzeniach placu zabaw;
 • Siłownia zewnętrzna w Zebrzydowej - czyszczenie kostki z porastającej trawy.
 • Siłownia zewnętrzna w Nowogrodźcu - czyszczenie kostki z porastającej trawy oraz dokręcenie śruby w urządzeniu stepper.

 Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

 

Informacje dotyczące postępowania

Do postępowania nie mają  zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym zaproszeniu.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Termin realizacji zamówienia:

31.08.2023 umowy

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta otrzyma największą ilość punktów w łącznej ocenie.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu to: Cena - waga 100 %.

6. Opis sposobu ustalania ceny.

Ceną oferty jest cena brutto. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia,

posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

7.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą następujące dokumenty: nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

8.1.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1.

8.2. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

8.3. W przypadku, gdy podpis składa pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

9. Sposób i termin składania ofert:

9.1. Oferty należy składać w sposób: elektroniczny na adres e-mail lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego  ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. nr 11.

9.2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo, z którego wynikało będzie upoważnienie do podpisywania oferty i innych oświadczeń i dokumentów w imieniu Wykonawcy.

9.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

9.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

9.5. Termin składania ofert upływa w dniu  01 czerwca 2023 r. o godz. 15.30

9.6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

9.8.W przypadku wystąpienia wszelkich zmian i/lub wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, Wykonawca winien je uwzględnić w swojej ofercie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki odrzucenia oferty.

9.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania wyjaśnień na wątpliwości i pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu w sytuacji, gdy pytania te wpłyną do Zamawiającego po godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym mija termin składania ofert.

9.10. W kwestiach formalnych Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

10. Sposób dokonania oceny ofert:

10.1. Zamawiający dokona oceny spełniania wymienionych warunków sprawdzając kompletność  i poprawność złożonej oferty metodą spełnia – nie spełnia.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę. Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

10.3. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

10.4. Ocenie podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

d) niepodlegające odrzuceniu.

10.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Przesłanki odrzucenia oferty:

11.1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

a) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert;

b) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź ędów rachunkowych;

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

e) zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;

f) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 6 Zaproszenia.

11.2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone
i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

12.  Informacja o wyborze oferty:

12.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu w następujący sposób: pisemne ogłoszenie o wyborze oferty.

12.2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

12.3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

12.4. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

12.6. W sytuacji odmowy lub uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.

13. Sposób rozliczenia:

13.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

13.2. Wykonawca po wykonaniu zamówienia i podpisanym protokole przekazania-odbioru wystawi fakturę (zgodnie z zapisami umowy).

13.3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu                           w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów umowy.

14. Unieważnienie postępowania

14.1. Gmina Nowogrodziec zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

14.2. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15. Osoby upoważnione do kontaktu

Agnieszka Turek – inspektor ds. komunalnych, tel. 75 738 06 90

16. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą                 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660,

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności: złożenia ofert, rozpatrzenia ofert, wyboru oferty, zawarcia umowy,

- art. 6  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w szczególności świadczenia usług projektowania dokumentów i aktów planistycznych oraz w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (z zastrzeżeniem wyłączenia prawa uzyskania informacji o źródłach pozyskania, jeżeli mogłyby one wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych  (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych .

Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi podjęcie czynności urzędowej, w szczególności udzielenia zamówienia Pani/Pana. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        Robert Marek Relich

 

 

17. Załączniki

 Załącznik nr 1  oferta  PDFoferta.pdf (286,33KB)