Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. dysponowania mieniem komunalnym

Nowogrodziec, dnia 01.06.2023 r.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu                                                        

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodźca

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na stanowisko

podinspektor ds. dysponowania mieniem komunalnym

 

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze),
 • posiadanie wiedzy i znajomość przepisów w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o księgach wieczystych i hipotece, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętność organizacji pracy, dokładność, odpowiedzialność, terminowość,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • zdolność do samodzielnej interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  
 • sprzedaż nieruchomości w formie przetargowej i bezprzetargowej: przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, organizowanie przetargów,
 • oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym: przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie wykazów nieruchomości, organizowanie przetargów, ustalanie pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowania wieczystego,
 • rozwiązanie umów użytkowania wieczystego przed upływem okresu na który została zawarta,
 • czynności związane z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawa własności nieruchomości,
 • ustalenie cen i opłat oraz rozliczenie za nieruchomości z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz innych ustaw,
 • współdziałanie w zakresie zatwierdzania projektów podziału nieruchomości,
 • zmiana wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasność budynków i gruntu,
 • dzierżawa gruntów komunalnych do 3 lat oraz powyżej 3 lat: na cele rolnicze, na cele inne niż rolnicze, dzierżawy krótkookresowe,
 • oddanie w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu,
 • załatwienie spraw wydzierżawienia, warunków eksploatacji opłat za ogródki działkowe,
 • załatwienie spraw dotyczących ogródków działkowych, sprawowanie administracji, współdziałanie z dzierżawcami,
 • umieszczanie na tablicy ogłoszeń informacji z Agencji Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • prowadzenie zbioru aktów notarialnych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, Wydział Komunalny. Stanowisko zlokalizowane na parterze budynku. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu maju 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy dla kandydata,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych

1. podpisanej klauzuli następującej treści:

 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.

Dodatkowy zakres danych udostępnianych przez kandydata dobrowolnie (w formie odrębnych dokumentów lub oświadczeń) winien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a , a także wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

2. podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. dysponowania mieniem komunalnym” w terminie do dnia 16.06.2023 r. do  godz. 15.30 ( Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie lub drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 757380697 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

klauzula informacyjna

                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        (-) Robert Relich