Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 05.06.2023 r.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu                                                        

ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

           

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

ogłasza nabór na stanowisko ds. promocji

 

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku
 • wykształcenie wyższe (mile widziane: marketing, promocja, dziennikarstwo) lub średnie i minimum 3 letni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość narzędzi wspierających działania marketingowe,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia działań PR, w tym we współpracy z dziennikarzami oraz organizacji konferencji prasowych,
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, obsługa programów graficznych,
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych,
 • umiejętność energicznych działań, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności artystyczne.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  
 • opracowanie i realizacja strategii promocji gminy,
 • koordynacja i prowadzenia działań promocyjnych i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami, lokalnymi organizacjami społecznymi i związkami gmin,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji fotograficznej związanej z działalnością gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu promowania turystyki w gminie,
 • administrowanie stroną internetową Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, profilem Facebook Gminy Nowogrodziec oraz Burmistrza Nowogrodźca,
 • współpraca z mediami w zakresie promocji gminy,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami w zakresie organizacji imprez lokalnych,
 • opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych,
 •  udział w targach lub innych tego typu imprezach w celu promocji walorów gminy,
 • przygotowywanie materiałów, informacji promocyjnych dla czasopism i innych środków przekazu,
 • promocja kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców gminy.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, Wydział Administracyjno Prawny. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu maju 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy dla kandydata,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych

 1. podpisanej klauzuli następującej treści:

 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.

Dodatkowy zakres danych udostępnianych przez kandydata dobrowolnie (w formie odrębnych dokumentów lub oświadczeń) winien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a , a także wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

 1. podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej.

 2. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu,  ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko ds. promocji” w terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.30 (Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie lub drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 757380660 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

klauzula informacyjna

                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        (-) Robert Relich