Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatycznych

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 05.06.2023 r.


Urząd Miejski w Nowogrodźcu                    
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec


            
BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
ogłasza nabór na stanowisko ds. informatycznych - 2 etaty1.    Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku
1)    wykształcenie co najmniej średnie,
2)    posiadanie prawa jazdy kat. B (aktywne),
3)    znajomość sprzętu PC w tym budowy komputera, sprzętu drukującego (drukarki, kserokopiarki),
4)    umiejętności diagnozy awarii sprzętowych, w tym również w sprzęcie peryferyjnym (skanery, drukarki),
5)    znajomość zarządzania systemami Windows – 10 i nowsze – budowa systemu, rejestr, zasady grupy,
6)    biegła znajomość OpenOffice/LibreOffice/MS Office,
7)    umiejętność instalowania i konfigurowania systemów z rodziny Windows,
8)    obywatelstwo polskie,
9)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
10)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11)    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe
1)    doświadczenie w serwisowaniu komputerów,
2)    doświadczenie w przygotowywaniu ofert przetargowych na sprzęt komputerowy,
3)    znajomość rozliczania faktur,
4)    umiejętność administracji serwerami, macierzami, routerami pracującymi w klastrach wysokiej dostępności,
5)    doświadczenie z platformą ePUAP,
6)    doświadczenie z systemem RATUSZ firmy REKORD,
7)    doświadczenie w zarządzaniu serwerami HUAWEI,
8)    doświadczenie w zarządzaniu macierzami HUAWEI ,
9)    doświadczenie w zarządzaniu macierzami Synology,
10)    umiejętność konfiguracji urządzeń mobilnych,
11)    dyspozycyjność, umiejętność szybkiego uczenia się oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, chęć zdobywania nowych doświadczeń.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku   
1)    administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych oraz teleinformatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,
2)    zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,
3)    wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu,
4)    usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu,
5)    nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu,
6)    nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu,
7)    udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
8)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych; pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w zakresie Systemów Rejestrów Państwowych,
9)    opieka, nad stroną internetową Gminy oraz nad stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy poprzez bieżącą ich konserwację,
10)    zabezpieczenie treści informacji i dokumentów udostępnionych poprzez portal internetowy i BIP,
11)    realizacja zadań wynikających z wdrożeniem podpisu elektronicznego,
12)    koordynacja i organizacja systemów informatycznych związanych z wyborami, referendami  i konsultacjami społecznymi.
13)    nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczania danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.),
14)    pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego,
15)    pełnienie nadzoru nad systemem elektronicznej obsługi Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz konserwacja sprzętu do obsługi e-sesji.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 - Wydział Teleinformatyki i Bezpieczeństwa, jednostki oświatowe na terenie Gminy Nowogrodziec. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca o charakterze biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu maju 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty
1)    list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy dla kandydata,
2)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
3)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego),
4)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe,
6)    kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych
1)    podpisanej klauzuli następującej treści:

 „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.

Dodatkowy zakres danych udostępnianych przez kandydata dobrowolnie (w formie odrębnych dokumentów lub oświadczeń) winien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a , a także wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”
2)    podpisanie klauzuli informacyjnej załączonej do ogłoszenia.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. informatycznych” w terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 15.30 (Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie lub drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl w zakładce nabory i konkursy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

8.    Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 757380680 w godzinach pracy urzędu. Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony.
 

klauzula informacyjna

                                                                                                                                     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                        (-) Robert Relich