Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do sprzedaży z dnia 16.08.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r.,  poz. 344)

  1. Nowogrodziec ul. Kościelna 27,  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej  36,90 m²,  działka nr  272 o pow.  0,0164 ha,  poł. Nowogrodziec obr. 3 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta lokalu -  KW  JG1B/00047452/4
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  02 U,M –  teren budownictwa mieszkaniowego i usługowego.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 2 w budynku nr 27 przy ul. Kościelnej w Nowogrodźcu  zostanie  sprzedany w formie  przetargu ustnego nieograniczonego wraz  z 2042/10000  udziałem w gruncie w działce nr 272 o pow. 0,0164 ha, położonej  w Nowogrodźcu  obręb 3, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek
  6. Cena  nieruchomości  wynosi łącznie    53.000,00 zł w tym: -  wartość lokalu  mieszkalnego   50.539,00 zł  -  wartość   2042/10000 udziału w gruncie   2.461,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jednorazowo, przed podpisaniem aktu notarialnego.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  27.09.2023r.
  10. 21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  06.09. 2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich