Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.08.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r.,  poz. 344)

  1. Nowogrodziec ul. Młyńska 3,  lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej  55,94 m²,  działka nr  225/2 o pow. 0,17 ha,  poł. Nowogrodziec obr. 3 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00021105/9
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  17 U,S –  teren wielofunkcyjny i zabudowy mieszkaniowej.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 1 w budynku nr 3 przy ul. Młyńskiej w  Nowogrodźcu  zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej,  z prawem pierwszeństwa dla  najemcy lokalu wraz  z 2190/10000  udziałem w gruncie w działce nr 225/2 o pow. 0,17 ha,  położonej w Nowogrodźcu  obręb 3,  na której usytuowany jest przedmiotowy budynek
  6. Cena  nieruchomości  wynosi łącznie    71.200,00 zł w tym:  -  wartość lokalu  mieszkalnego   59.506,00 zł  -  wartość   2190/10000 udziału w gruncie   11.694,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena lokalu i gruntu płatna  przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%  bonifikaty w przypadku wpłaty  jednorazowej,a w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60 % bonifikaty.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  27.09.2023r.
  10. 21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  06.09. 2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich