Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz do sprzedazy z dnia 16.08.2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r.,  poz. 344)

  1. Nowogrodziec ul. 1 Maja 28,  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej  44,40 m²,  działka nr  262 o pow. 0,0295 ha,  poł. Nowogrodziec obr. 3 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00049737/0
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  02 U,M –  teren budownictwa mieszkaniowego i usługowego.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 2 w budynku nr 28 przy ul. 1 Maja  w Nowogrodźcu  zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej, z prawem pierwszeństwa dla  najemcy lokalu wraz  z 512/1000  udziałem w gruncie w działce nr 262 o pow. 0,0295 ha, położonej w Nowogrodźcu  obręb 3, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek
  6. Cena  nieruchomości  wynosi łącznie    60.100,00 zł w tym:  -  wartość lokalu  mieszkalnego   48.999,00 zł   -  wartość   512/1000 udziału w gruncie   11.101,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena lokalu i gruntu płatna  przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%  bonifikaty w przypadku wpłaty  jednorazowej, a w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60 % bonifikaty.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,  winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  27.09.2023r.
  10. 21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  06.09. 2023r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich