Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na realizacje zadania : „Wycena  gruntów   znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy  Nowogrodziec”.

 

 

Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

 

REGON

230821581

NIP

612-16-36-266

 

 

Reprezentowana przez:

Pana Roberta Marka Relich – Burmistrza Nowogrodźca

 

Przedmiot wyceny  -   działki  gruntowe wraz z jej częściami składowymi zgodnie  z  obowiązującą klasyfikacją środka trwałego (KŚT).

 

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

Wycena  działek  - określenie wartości  -  dla potrzeb ewidencji księgowej dla grupy

O „Grunty”

 

2.  Wycena działek  obejmuje  ewidencje gruntów miasta Nowogrodziec – szacowana ilość  to 666  działek   w  tym  grunty pod drogami  414 działek w obrębach miasta Nowogrodziec  jak niżej :

 

Obręb  nr 1  - działka – ilość  ogółem  117  w tym grunty pod drogami  102 działki,

Obręb  nr 2  - działka  - ilość  ogółem  107  w tym grunty pod drogami   85 działek,

Obręb nr  3  - działka – ilość  ogółem  161  w tym grunty pod drogami   89 działek,

            Obręb  nr 4  - działka  - ilość  ogółem  280  w tym grunty pod drogami 138 działek

…………………………………………………..

Razem                                                  666 działek

 

3. Pozostałe działki  znajdujące się zasobach komunalnych   stanowią  grunty użyteczności publicznej.

4. Wyceny  jednostkowej   działek, o których mowa w pkt 3  należy dokonać zgodnie z załącznikiem nr  1.

5. Urząd Miejski  w Nowogrodźcu  może udostępnić :

-  wgląd do map  z zasobów  geodezyjnych,

       -  zestawienie tabelaryczne (Excel)  działek wraz z powierzchnią gruntu i numerem księgi

           wieczystej  dla gruntów pod drogami,

       -  zestawienie tabelaryczne (Excel) działek wraz z powierzchnią gruntu i numerem księgi

           wieczystej  dla gruntów  pozostałych.

6.  Wymagany czas realizacji  -   do dnia 21  grudnia  2014 roku.

7.  Oferty mogą składać osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz mają zarejestrowana działalność gospodarczą.

8. Kryteria wyboru ofert :

Oferowana cena  - 100%.

9. Sposób przygotowania oferty:

  oferta winna zawierać :

  -  nazwę, nazwisko (firma) oraz adres oferenta, regon

  - oferowaną cenę  brutto –  wyliczoną zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Formularz

     Ofertowy”

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Formularz ofertowy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, w pokoju nr 1 (Punkt Obsługi Interesanta), przesyłając ją na adres Zamawiającego podany w pkt 1, faksem na nr (075)7316416 lub w formie elektronicznej na adres w terminie:

 

do dnia

11 sierpnia 2014

do godz.

1500

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

PDFKŚT- grunty - tabela do wyceny2.pdf (186,04KB)
DOCXzałącznik 2.docx (13,49KB)

Strona została opublikowana dnia 2014-07-31 na stronie http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/zaproszenie-do-skladania-ofert.html