Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „ Usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach przygotowania projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

 

Zaproszenie do składania ofert

    

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto
do 130 000zł w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu obowiązującego w Urzędzie Miejskim
w Nowogrodźcu zgodnie, Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego pn. " Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach przygotowania projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"

 1.  Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem usługi jest poprowadzenie Samorządu- Gminy Nowogrodziec przez program.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72000000-5

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. 1. Doradztwo oraz wsparcie podczas trwania całego Projektu w zakresie przygotowania projektu do realizacji tak by był zgodny z zakresem określonym w umowie o powierzenie grantu.
 3. 2. Organizację działań projektowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji Projektu, w tym analiza potrzeb Zamawiającego z zakresu cyberbezpieczeństwa - opracowanie koncepcji realizacji całości przedsięwzięcia (zarówno w aspektach organizacyjnych, procesowych, kompetencyjnych, jak
  i technologicznych), opracowaniu niezbędnych zapytań ofertowych, SWZ a przede wszystkim w opracowaniu kompleksowej dokumentacji konkursowej, w tym aspektów technicznych i projektowych, aby zainteresowana wsparciem JST spełniła kryteria „Cyberbezpiecznego Samorządu”.
 4. 3. Pomoc w wypełnieniu Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, którą Zamawiający będzie zobowiązana do przeprowadzenia:
 • do 30 dni od podpisania umowy o udzielenie grantu;
 • wraz z wnioskiem rozliczającym grant.
 1. 4. Organizowanie spotkań/narad koordynacyjnych w ramach projektu oraz uczestniczenie w naradach organizowanych przez Zamawiającego.
 2. 5. Przeanalizowanie potrzeb Zamawiającego w zakresie usług oraz technologii informatycznych.
 3. 6. Zarekomendowanie odpowiedniej technologii, usług informatycznych oraz metod wdrażania poszczególnych usług i systemów.
 4. 7. Rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu, w tym wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 5. 8. Udział w opracowaniu i sporządzeniu opisów przedmiotów zamówienia.
 6. 9. Nadzorowanie działań służących wdrożeniu zakupionego sprzętu, usług i szkoleń.
 7. 10. Poinformowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji Projektu.
 8. 11. Przygotowanie korekty do rozliczenia końcowego projektu, jeśli zajdzie taka konieczność.
 9. Wszystkie usługi będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych oraz regulaminem Programu " Cyberbezpieczny Samorząd"
 10. Informacje dotyczące postępowania
  1. 1. Do postępowania nie mają  zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  3. 3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
  4. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. 5. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza składania ofert wariantowych*.
  6. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
  7. 7. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza składanie ofert częściowych*.
  8. 8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

* usunąć zapis niepotrzebny

 1. Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji ustala się na czas od dnia zawarcia Umowy do zakończenia realizacji Projektu, przez który rozumie się maksymalny okres: 

- do dnia 28/11/2023 r. w zakresie wsparcia w przygotowaniu Wniosku w Konkursie  Grantowym. 

      - okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu.  

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. 1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni warunki udziału
   w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta otrzyma największą ilość punktów w łącznej ocenie.
  2. 2. Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu to:

Cena - waga 100%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:

Cena najniższa

---------------------------- x 100 = suma punktów

Cena oferty badanej

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

      8. Opis sposobu ustalania ceny.

8.1. Ceną oferty jest cena brutto. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

8.2. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

      9. Wykluczenie z postępowania.

      9.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona   w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt3 ustawy.

    9.2.  Wykluczenie o którym mowa w pkt. 9.1. następować będzie na okres trwania w/w okoliczności.
    9.3.   Oferta wykonawcy podlegającemu wykluczeniu z postępowania zostanie odrzucona.

    10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

    10.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, posiadający niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełniają warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego oraz wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca posiada min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz stosowne certyfikaty lub równoważne poświadczenia (np. Kwalifikację zawodową) potwierdzające możliwość wykonania zlecenia, tj. wskazany Specjalista od przygotowywania projektu musi posiadać minimum 2 letnie doświadczenie we wnioskowanym zakresie oraz co najmniej 1 (jeden) certyfikat świadczący o posiadanej wiedzy w danym zakresie.

   10.2. W celu weryfikacji tego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 2, a także stosowny certyfikat lub równoważne poświadczenia (np. Kwalifikację zawodową) - załącznik nr 3.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  10.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

  10.4. W razie konieczności Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę, który osiągnie najwyższą ilość punktów w ocenie ofert do złożenia, wyjaśnienia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów wymienionych w punkcie 8.2

  10.5. Nie złożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 8.2. na wezwanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1 - lub innym dokumencie treścią odpowiadającym wszystkim zapisom formularza.

11.2. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

11.3. W przypadku, gdy podpis składa pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

11.4. Do oferty należy dołączyć załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

-załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu oraz kwalifikacjach zawodowych,

- załącznik nr 3 - certyfikaty świadczące o posiadanej wiedzy w danym zakresie.

 

12. Sposób i termin składania ofert:

12.1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, Biuro podawcze na parterze budynku Urzędu Miejskiego, do dnia 17.11.2023 r. do godz. 14.00

Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA na usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

lub

mailowo: skan podpisanej oferty lub oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: do dnia 17.11.2023 r. do godz. 14.00

12.2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo, z którego wynikało będzie upoważnienie do podpisywania oferty i innych oświadczeń
i dokumentów w imieniu Wykonawcy.

12.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

12.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert,
w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

12.5. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2023 r. do godz. 14.00

12.6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

12.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

12.8.W przypadku wystąpienia wszelkich zmian i/lub wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, Wykonawca winien je uwzględnić w swojej ofercie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki odrzucenia oferty.

12.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania wyjaśnień na wątpliwości
i pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu w sytuacji, gdy pytania te wpłyną do Zamawiającego po godz. 12.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym mija termin składania ofert.

12.10. W kwestiach formalnych Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się
z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

13. Sposób dokonania oceny ofert:

13.1. Zamawiający dokona oceny spełniania wymienionych warunków sprawdzając kompletność  i poprawność złożonej oferty metodą spełnia – nie spełnia.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę. Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.3. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

13.4. Ocenie podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

d) niepodlegające odrzuceniu.

13.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Przesłanki odrzucenia oferty:

14.1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

a) Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert;

b) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;

c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

e) Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;

f) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 8 Zaproszenia.

14.2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone o powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

15.  Informacja o wyborze oferty:

15.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu w następujący sposób: ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

15.2. W terminie 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

15.3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

15.4. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy
w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

15.5. W sytuacji odmowy lub uchylenia się od podpisania umowy przez Wykonawcę Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.

16. Sposób rozliczenia:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w równych transzach, tj.:

1) pierwszą transzę wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pierwszej transzy zaliczkowej od grantodawcy;

2) drugą transzę wynagrodzenia w terminie 14  dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego drugiej transzy zaliczkowej od grantodawcy;

3) trzecią transzę wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego trzeciej transzy zaliczkowej od grantodawcy;

4) czwartą transzę wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku rozliczającego grant.

17. Unieważnienie postępowania

17.1. Gmina Nowogrodziec zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

17.2. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

18. Osoby upoważnione do kontaktu

Andrzej Drąg – Zastępca Burmistrza Gminy Nowogrodziec

tel. 757380677

 

19. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą  

59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660,

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności: złożenia ofert, rozpatrzenia ofert, wyboru oferty, zawarcia umowy,

- art. 6  lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w szczególności świadczenia usług projektowania dokumentów i aktów planistycznych oraz w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (z zastrzeżeniem wyłączenia prawa uzyskania informacji o źródłach pozyskania, jeżeli mogłyby one wpłynąć na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano), prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych  (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niepodanie wymaganych prawem danych uniemożliwi podjęcie czynności urzędowej, w szczególności udzielenia zamówienia Pani/Pana. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

 

20. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (200,79KB)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
PDFZałącznik nr 2 do zaproszenia- Oświadczenie wykonawcy.pdf (184,92KB)

 

 

 

                                                                                                                                                        z up. Burmistrza

                                                                                                                                                           Andrzej Drąg

                                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

Logotypy_-_kolor.jpeg