Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXVIII/499/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2024 roku

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 230.000,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,w tym:
- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 20.000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie - działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                   .  
- organizacja kolonii, półkolonii, obozów, zajęć sportowych oraz spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 100.000,00 zł.


II Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 2024 rok

2. Warunki realizacji zadania:

a) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane.   

-  Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania, w tym kosztów wysyłek/dostaw.  

-  Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

- W przypadku Zadania nr I dotacja może być wykorzystana wyłącznie na zawodników stale zamieszkujących na terenie Gminy Nowogrodziec, którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 1 roku.

b) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2024 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

c) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 07 lutego 2024 r. do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty w terminie 7 dni od wezwania. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 5. Wzory druków znajdują się na stronie internetowej
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.
 9. Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:

- wynagrodzenie trenerów/instruktorów – do 30% dotacji na każdego szkoleniowca,

- prowadzenie księgowości – do 15%  dotacji.

 1. Dotyczy zadania I – w sytuacji, gdy wklubie funkcjonuje więcej niż jedna drużyna, w ofercie należy przedstawić koszty realizacji zadania dla każdej drużyny osobno.
 2. Na poszczególne zadania winna być złożona oddzielna oferta.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, bądź CIT) za 2022 rok,
 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyłącznie stowarzyszenia, które w 2023 r. wprowadzały zmiany do statutu oraz stowarzyszenia, które we wcześniejszych latach nie współpracowały z Gminą i Miastem Nowogrodziec),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • do wniosku dot. zadania I - preliminarz wg klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe (juniorzy, seniorzy, itp.)),  w przypadku uczniowskich i szkolnych klubów - wykaz sekcji wraz z wykazem ich uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania II – lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania III – program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów, na podstawie Uchwały Nr XLIX/320/22 Rady Miejskiej W Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, lista uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), kierownik kolonii/półkolonii/obozu aktualna opinia od pracodawcy/pracodawców
  z ostatnich 3 lat,
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec).

V Kryteria wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.
 3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,

a ponadto w przypadku:

 • Zadania Nr I – klasa rozgrywkowa z uwzględnieniem ilości lig
  i zespołów uprawiających daną dyscyplinę sportu, liczba zawodników z terenu gminy
  i miasta Nowogrodziec w drużynach piłkarskich, ilość zespołów i zawodników trenujących w klubie daną dyscyplinę sportu we wszystkich grupach wiekowych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania,
 • Zadania Nr II - preferowane będą oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, ranga imprezy sportowo - rekreacyjnej, atrakcyjność i dostępność imprezy dla mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania,

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych    
w roku poprzednim.

W roku 2023 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym :
- prowadzenie szkoleń sportowych i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:

      -  213.000,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w tym:
-organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp.

     - 9.000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie: działalności na  rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:               .
-organizacja kolonii, półkolonii, obozów i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

      - 155.860,00 zł.

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

               

 

                  B U R M I S T R Z
                              (-)

     Robert Marek Relich

 

 

 

Nowogrodziec, dnia 17 stycznia 2024 r.                                               

Załączniki :
1 DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO- nowelizacja.docx (51,88KB)
2 DOCzobowiązanie oferenta - wzór.doc (24,00KB)

 

Załączniki można pobrać w pokoju nr 28 – II piętro