Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dofinansowaniu

Strona archiwalna

 

INFORMACJA

 

 

o dofinansowaniu kosztów kształcenia

młodocianych pracowników przysługującym pracodawcom,

którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę

w celu przygotowania zawodowego

(nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)Z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

 

Od 1 września 2012 roku pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w następującej wysokości:

 

1.  8 081,00 zł- w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

 

2. 254,00 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Powyższe kwoty uwzględniają waloryzację wskaźnikiem 105,7%, zatem przy naliczeniach nie należy ich ponownie waloryzować.

 

3. 4 587,00 zł  - w przypadku  nauki zawodów o 24 - miesięcznym cyklu kształcenia kwota dofinansowania nie podlega waloryzacji (wypłacana jest na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014 roku).

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

 

Powyższe rozporządzenie miało zastosowanie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

W dniu 24 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym UE L nr 352 zostało opublikowane nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.Obowiązuje ono od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy czym w art. 7 ust. 4 przewidziano, iż po upływie okresu obowiązywania tego rozporządzenia wszelkie programy de minimis spełniające warunki w nim określone pozostaną objęte tym rozporządzeniem przez kolejne 6 miesięcy (a zatem do dnia 30 czerwca 2021 roku).

 

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006 nowe rozporządzenie  KE nr 1407/2013 wprowadza dość istotne zmiany (zasadniczo korzystne dla przedsiębiorców), tj.

1) brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 roku może skorzystać z pomocy de minimis,

2) zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),

3) dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,

4) doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),

5) wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedyncze-go organizmu gospodarczego).

 

W związku z nowym rozporządzeniem KE nr 1407/2013, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku UOKiK podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.Urz. Nr 53, poz. 354, ze zm.). Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzeń.

 

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzeń krajowych nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013.

 

Należy jednocześnie zauważyć, że z art. 5 ust. 3 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 roku rozporządzenia KE nr 1998/2006 wynika, iż po upływie okresu jego obowiązywania wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy. Oznacza to zatem, że o ile okres danego programu pomocowego nie został jednoznacznie ograniczony do  31 grudnia 2013 roku i program w tym terminie nie wygaśnie, czy też program został przedłużony (np. w wyniku nowelizacji rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2014 roku, można nadal na jego podstawie udzielać pomocy de minimis w oparciu o zasady z rozporządzenia KE nr 1998/2006, zaś przed dniem 30 czerwca 2014 roku, konieczna będzie jego nowelizacja mająca na celu dostosowanie programu do nowych zasad, określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013. W ocenie UOKiK z uwagi na dość późne przyjęcie przez KE nowego rozporządzenia (dopiero 18 grudnia 2013 roku), w Polsce funkcjonuje znaczna liczba programów de minimis korzystających z ww. okresu przejściowego.

 

Co należy jednak wyraźnie podkreślić, konsekwencją zastosowania okresu przejściowego jest obowiązek bezwzględnego przestrzegania w wyżej wskazanym okresie zasad  z rozporządzenia KE nr 1998/2006 pomimo faktu, iż zasady określone w nowym rozporządzeniu KE nr 1407/2013 będą de facto korzystniejsze dla przedsiębiorców. Przykładowo więc, pomimo faktu zwiększenia w nowym rozporządzeniu KE limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (do 200 tys. EUR), czy też braku konieczności oceny sytuacji ekonomicznej, podmiot udzielający pomocy de minimis w okresie przejściowym będzie musiał stosować nadal zasady surowsze wynikające z rozporządzenia KE nr 1998/2006, a zatem np. dla sektora drogowego transportu pasażerskiego limit 100 tys. EUR, czy też odmawiać udzielenia pomocy przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Dlatego też w ocenie UOKiK, w stosunku do tych programów pomocowych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego) będących we właściwości poszczegól-nych resortów (gmin - w zakresie aktów prawa miejscowego), które przewidu-ją stosowanie zasad wynikających z rozporządzenia KE nr 1998/2006 do dnia 30 czerwca 2014 roku zasadne byłoby rozważenie ich nowelizacji już teraz, tak aby nowe zasady de minimis, wynikające z rozporządzenia KE nr 1407/2013 i de factokorzystne nie tylko dla przedsiębiorców, ale również wiążące się z odciążeniem podmiotów udzielających pomocy od konieczności dalszego badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, zaczęły obowiązywać jak najwcześniej.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku pracodawca musi dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy – umowę o pracę),

2) kopie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z młodocianym pracownikiem wraz z określeniem rodzaju przygotowania zawodowego (nauka zawodu-zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy-rodzaj pracy),w tym aneksy zmieniające np. okres kształcenia,

3) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzającego okres zatrudnienia u pracodawcy lub u innych pracodawców,

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły przez młodocianego pracownika,

5) kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom) lub oryginał zaświadczenia o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego pracownika wydanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą  we Wrocławiu,

6) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru indentyfikacyjnego REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej,

7) kopię odpisu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (najczęściej zawarcie związku małżeńskiego) - jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu wydane były na nazwisko panieńskie,

8) oryginał zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, o wielkości otrzymanej pomocy de minimis  w tym okresie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku, gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis o nieotrzymaniu takiej pomocy),                      

9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak również rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis nie odwołują się expressis verbis do konkretnego rozporządzenia KE (np. rozporządzenia nr 1998/2006), lecz wskazują generalnie na pomoc de minimis. W związku z tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z rozporządzenia może być stosowany zarówno do udzielania pomocy na podstawie rozporządzenia KE nr 1998/2006, jak i rozporządzenia KE nr 1407/2013.

 

Powyższe zmiany oznaczają, iż niektóre informacje z obecnej wersji formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimissą zbędne (np. część B dotycząca oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, pytanie o sektor węglowy), z kolei innych informacji pozwalających na ocenę warunków z rozporządzenia KE nr 1407/2013 może brakować (np. mających na celu stwierdzenie, czy wnioskodawca łącznie z innymi podmiotami spełnia definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa oraz weryfikację kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw).

 

Od dnia 01 lipca 2014 roku Pracodawca w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie jest zobowiązany do wypełnienia części B dotyczącej oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, ani także nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, natomiast  Pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia części D (tabeli) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis (np. refundację z OHP na danego ucznia, na którego składa wniosek)
i wykazania tych kwot. Jeżeli w tabeli Pracodawca wykazał otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, powinien dodatkowo wypełnić pkt 1-8 które znajdują się poniżej tabeli

 

W przypadku kiedy Pracodawca nie otrzymał pomocy innej niż pomoc de minimis (np. refundacji z OHP) powinien pozostawić część D (tabele) pustą wraz z poniżej wskazanymi 8 punktami i powinien ją przekreślić lub wykreskować.

 

WAŻNE

 

Kopie dokumentów przedłożone przez Pracodawcę do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2014r. poz. 183),

cytuję: Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym”.

Za zgodność z oryginałem może także potwierdzić ten podmiot, który wytworzył oryginał np. umowa z młodocianym pracownikiem może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo czeladnicze – jeżeli uczeń zdawał w Izbie Rzemieślniczej – przez Izbę Rzemieślniczą.

Wnioski wraz załącznikami, które będę potwierdzane za zgodność z oryginałem np. przez CECH, lub inne osoby będą zwracane w całości Pracodawcom do uzupełnienia.

 

Jednocześnie informuję, że do czasu zmiany obowiązujących lub wydania nowych rozporządzeń wykonawczych, mają zastosowanie załączniki oraz druki obowiązujące. Natomiast rozpatrywanie wniosków następuje w oparciu o nowe  rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Kompletną dokumentację (wniosek + załączniki) wraz z oryginałami do wglądu należy składać w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, adres: ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r., poz. 232 ze zm.) w § 3a.5) zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Nowogrodźca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (adres: ul. Rynek 1,  59-730 Nowogrodziec) o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Załączniki:

1) wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,

2) wzór zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimisotrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis) o nieotrzymaniu takiej pomocy,                      

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania,

4) wzór zawiadomienia o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.),

3) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatuo funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

4) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

5) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za  zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia 6 sierpnia 2008 roku – sekcja 8 rozporządzenia,

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.)

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu  informacji  przedstawianych    przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

DOCZał. Nr 1 Wniosek o dofinansowanie.doc (40,00KB)
DOCZał. Nr 2 Ośw.i wykaz otrz. pomocy.doc (54,00KB)
DOCZał. Nr 3 Formularz -de minimis i instrukcja.doc (159,50KB)
DOCZał. Nr 4 Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (26,50KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-09-26 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/ogloszenia/informacja-o-dofinansowaniu.html