Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność alternatywna

Zapewnie dostępu alternatywnego

W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, jest zobligowany do zapewnienia tej osobie dostępu alternatywnego. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

– zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

– zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

– wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 

Dostępność architektoniczna – dostęp alternatywny

 

Przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu znajduje się dzwonek, którym osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą zasygnalizować potrzebę pomocy w dostaniu się do budynku. Każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Urzędu. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznej komórki organizacyjnej, pracownik powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia danej sprawy pracownika komórki organizacyjnej o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik udaje się do interesanta, i jeżeli jest taka możliwość lub prośba petenta, pomaga mu w dostaniu się do właściwej komórki organizacyjnej lub organizuje spotkanie na parterze budynku.

 

Osoby niesłyszące, ze względu na barak tłumacza języka migowego, mogą porozumieć się
z pracownikami Urzędu za pomocą komunikacji werbalnej w postaci słowa pisanego.

Dostępność cyfrowa – dostęp alternatywny

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  1. Strona internetowa urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: www.nowogrodziec.pl
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: www.bip.nowogrodziec.pl
  3. Adres siedziby Urzędu: ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, tel. 75 738 06 60
  4. Adres poczty elektronicznej: , (koordynator dostępności: )

 Ponadto każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

                                                                                                                       

                                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                              Robert Marek Relich