Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec: Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec
Numer ogłoszenia: 228674 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Nowogrodziec , ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, faks 75 7316416.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.nowogrodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie poszczególnych prac: naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych; naprawy bieżące dróg tłuczniowych i gruntowo- kamiennych; naprawy obiektów budowlanych oraz innych urządzeń stanowiących całość techniczną drogi, w tym przepustów oraz wymianę i uzupełnianie oznakowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty polegające na bieżącym utrzymaniu dróg lub dwie roboty polegające na budowie, remoncie lub przebudowie dróg lub jedna robota bieżącego utrzymania dróg a druga polegająca na budowie, remoncie lub przebudowie dróg na kwotę min. 100 000,00 zł łącznie. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 3 do IDW (oryginał) Wykaz wykonanych robót oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający nie żąda żadnego dokumentu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 80 000,00 zł (przedmiotowa wartość podana przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert) . Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca złoży w ofercie opłaconą polisę na co najmniej 80 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony na co najmniej 80 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (należy dołączyć do oferty oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie), c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 00.00
 • 2 - Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony masy bitumicznej z mechanicznym wycinaniem i uszczelnianiem krawędzi masą asfaltową - 20.00
 • 3 - Cena dostawy wraz z wbudowaniem 1 tony kamienia łamanego 31,5 -63 mm w tym: miałowaniem oraz walcowaniem - 20.00
 • 4 - Cena dostawy 1 tony kamienia łamanego 31,5-0,63 mm - 20.00
 • 5 - Stawka 1 roboczogodziny pracownika - 10.00
 • 6 - Stawka 1 godziny pracy samochodu samowyładowczego - 5.00
 • 7 - Stawka 1 godziny pracy koparki - 10.00
 • 8 - Stawka 1 godziny pracy ładowarki - 5.00
 • 9 - Stawka 1 godziny pracy samochodu dostawczego - 5.00
 • 10 - Stawka 1 godziny pracy równiarki - 5.00

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrodziec.bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

Robert Relich

Załączniki

PDFCzęść I SIWZ IDW - prawidłowy.pdf (620,17KB)
DOCZałącznik nr 1 do IDW - Formularz oferty.doc (53,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do IDW- Wykaz wykonanych robót.doc (38,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do IDW - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc (35,00KB)
PDFCzęść II SIWZ - Wzór umowy.pdf (211,14KB)
DOCZałącznik nr 4 do IDW - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w zakkresie art. 24.doc (34,50KB)
 

Strona została udostępniona dnia 2014-07-08 na http://nowogrodziec.bip.gov.pl/metadatas/view/Publiccontract/472