Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie: Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferent składający ofertę musi posiadać wszystkie artykuły zawarte w załączniku.

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych  dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w 2015 r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Jednakże Zamawiający zastrzega, że załącznik nr 2 uwzględnia jedynie ilości poglądowe potrzebne do wyłonienia Wykonawcy, a rzeczywiste zapotrzebowanie będzie od niego odbiegać. W przypadku zapotrzebowania na inny asortyment niewymieniony w załączniku nr 2, będą obowiązywały ceny hurtowe oferenta.
  2. Termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00).

 

 III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena, kryterium wagowe: 100%

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy.

  1. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienia warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz załącznika nr 2.
  2. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 stycznia 2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. 11, bądź przesłać na adres e-mail: n.mandziuk@nowogrodziec.pl. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

 Rozpatrzenie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec, pok. 28 w terminie 3 dni roboczych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Natalia Mandziuk,

tel. 75 738 06 99.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1.docx (15,62KB)
XLSXZałącznik nr 2.xlsx (17,40KB)