Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie: obsługa gospodarcza Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w 2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: obsługa gospodarcza Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na pracach konserwatorskich, hydraulicznych, elektrycznych oraz innych niezbędnych, wykonywanych w celu sprawnego funkcjonowania (w zakresie obsługi gospodarczej) Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
  2. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.
  3. Fakturę/rachunek za wykonaną usługę należy wystawić raz na kwartał po zrealizowaniu zamówienia z 14 dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.

 III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena, kryterium wagowe: 100%

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy.

  1. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.
  2. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

  V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zlecenia, w tym koszt wynajęcia samochodu służbowego w celu przewiezienia, np. mebli. Cenę oferty należy obliczyć wg następującego wzoru, podając wartość brutto:

  1. Cena za 1 pracownika za 1 roboczogodzinę wynosi …………………………..zł/brutto
  2. Cena za 1 km wynajętego samochodu wynosi ………………………………...zł/brutto
  3. Cena za 1 godzinę wynajętego samochodu wynosi ……………………………zł/brutto

VI.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20.01.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. 11, bądź przesłać na adres e-mail: .  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

 Rozpatrzenie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 28 w terminie 2 dni roboczych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Natalia Mandziuk, tel. 75 738 06 99.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

                                                                           
BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

ROBERT RELICH

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1.docx (16,32KB)