Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli zarządczej na 2015 r.

Strona archiwalna

 

Plan kontroli  zarządczej na 2015 rok

    Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:

L.p.

Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Termin przeprowadzenia kontroli

 

Rodzaj kontroli

 

Temat kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

(15 organizacji)

styczeń – luty

2015 r.

problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w 2014 r.

2.

Jednostki oświatowe – wszystkie

 

  marzec 2015 r.

problemowa

1.Polityka rachunkowości -  przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 10 ustawy o rachunkowości w zakresie  posiadanej dokumentacji zasad ( polityki) rachunkowości.

2. Prawidłowość oraz zasadność nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami, w szczególności w trakcie roku szkolnego ( okres badany: rok szkolny 2013/2014 oraz od 1 września do 31 grudnia 2014 r.).

3.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

Wydział Finansowy

Wydział Spraw Społecznych

  kwiecień 2015 r.

problemowa

1. Kontrola kasy pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO.

2. Ewidencja należności długoterminowych pod kontem zaleceń pokontrolnych RIO.

3.  Ewidencja księgowa wydatków Urzędu na przykładzie rozdziału:  75023/4210 i 75412/4210 ( opis dokumentu księgowego, ewidencja na kontach)

4.

Gimnazjum w Nowogrodźcu/ ZOSZ

    maj 2015 r.

problemowa

1.Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków

2. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – częstotliwość, zasadność oraz adekwatność przyznawania pomocy pracownikom  będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (okres badany rok 2014 ).

3. Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014)

5.

1. SP  Nowogrodziec/ ZOSZ

 

 

 

 

  czerwiec 2015 r.

 

problemowa

 

1. Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków,  w tym: kontrola zaleceń pokontrolnych RIO : wypłata gotówki z kasy i druki ścisłego zarachowania .

2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – ul Cicha 4

  czerwiec 2015 r.

problemowa

2. Prawidłowość rozliczenia i wydatkowania dotacji celowych w 2014 r.

 

6.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Administracyjno Prawny

  lipiec 2015 r.

problemowa

 

  Dostęp do informacji publicznej.

 

7.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

  sierpień 2015 r.

problemowa

 

   Karta Dużej Rodziny.

 

8.

Gminne Centrum Kultury i Sportu

W Nowogrodźcu

  wrzesień 2015 r.

problemowa

Wykorzystanie świetlic wiejskich.

 

9.

SP Gościszów/ ZOSZ

 

   październik

       2015 r.

problemowa

1.Kontrola wydatków budżetowych  poniesionych w  2014 r.

- zgodność dokonywania wydatków  z planem finansowym,

- zgodność danych wykazanych z sprawozdaniu z wykonania planu wydatków.

2.Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014).

Zespół Szkół w Nowej Wsi/ZOSZ

    październik

       2015 r.

problemowa

1. Przestrzeganie przepisów określonych w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, w tym zasad przyznawania premii oraz dodatków specjalnych ( okres badany rok 2014)

10.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Komunalny

listopad  2015 r

problemowa

Realizacja obligatoryjnych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2014 r.).

11.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wydział Inwestycji

grudzień 2015 r.

problemowa

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wykrotach przy ul. 22 Lipca 108 – kontrola dokumentacji przygotowania i realizacji inwestycji.

 

.

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich