Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie ofert

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1118, ze zm.) Uchwała Nr LV/414/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2015 roku

 

I Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie I – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 214.000,00  zł.

Zadanie II Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 10.000,00 zł.

Zadanie III - Organizacja obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno-wychowawcze.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 40.000,00 zł.

Zadanie IV – Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dożywianie.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 12.500,00 zł.

II Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2015 roku.

III Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadania: 2015 rok

2. Warunki realizacji zadania:

1) Do rozliczenia dotacji będą brane wyłącznie koszty kwalifikowane. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

2) Zadania są przewidziane do realizacji umowy w roku budżetowym 2015 z tym, że dotacja może być wykorzystana do pokrycia wydatków dotyczących okresu po terminie podpisania umowy – nie może być wydatkowania na pokrycie zobowiązań zaciągniętych przed podpisaniem umowy.

3) Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności”, co oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

IV Składanie ofert:

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

2.Oferent, którego oferta będzie zawierać braki formalne zostanie poproszony o uzupełnienie oferty. Oferta nieuzupełniona w terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

3.Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

5.Wzory druków znajdują się na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl w zakładce Społeczność – Organizacje pozarządowe. Druki są także do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

6.Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione; w pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”; w dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

7.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę.

8.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, oferent musi wykazać w zaktualizowanym kosztorysie środki finansowe własne nie mniejsze niż podane w ofercie.

9.Pokrycie poniższych wydatków ze środków dotacji nie może przekroczyć następujących limitów:

- wynagrodzenie trenera – do 30 % dotacji,

- prowadzenie księgowości – do 5 % dotacji,

- pranie strojów sportowych – do 5% dotacji,

- prace związane z przygotowaniem boiska do rozgrywek - do 5 % dotacji,

- zakup sprzętu sportowego – do 25% dotacji.

10.Dotyczy zadania I – w sytuacji, gdy w  klubie funkcjonuje więcej niż jedna drużyna, w ofercie należy przedstawić koszty realizacji zadania dla każdej drużyny osobno.

11.Na poszczególne zadania winna być złożona oddzielna oferta.

12.Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, bądź potwierdzenie, że dane zawarte w internetowym portalu Krajowego Rejestru Sądowego są aktualne ze stanem faktycznym,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania),
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 • zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • do wniosku dot. zadania I - preliminarz wg klasy rozgrywkowej, wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe (juniorzy, seniorzy, itp.)),  w przypadku uczniowskich  i szkolnych klubów - wykaz sekcji wraz z wykazem ich uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
 • do oferty dot. zadania III – program profilaktyczny z uwzględnieniem zakładanych rezultatów,
 • inne dokumenty dotyczące wniosku (np. referencje, wykaz wydarzeń/imprez i innych działań realizowanych w ostatnich dwóch latach na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec).

V Kryteria wyboru ofert.

1.Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia przez Burmistrza Nowogrodźca.

2.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej zawierającym wykaz złożonych ofert wraz z wielkością proponowanych dotacji.

3.Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • charakter i zasięg oddziaływania,
 • aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
 • ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
 • kompletność oferty,

a ponadto w przypadku:

 • Zadania Nr I – klasa rozgrywkowa z uwzględnieniem ilości lig i zespołów uprawiających daną dyscyplinę sportu, liczba zawodników z terenu gminy i miasta Nowogrodziec w drużynach piłkarskich, ilość zespołów i zawodników trenujących w klubie daną dyscyplinę sportu we wszystkich grupach wiekowych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
 • Zadania Nr II - preferowane będą oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, ranga imprezy sportowo - rekreacyjnej, atrakcyjność i dostępność imprezy dla mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec, realizowane programy/imprezy w latach ubiegłych, ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

VI Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Nowogrodziec zadań publicznych w roku poprzednim.

W roku 2014 ze środków publicznych na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty:

- organizacja obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno – wychowawcze – 30.000,00 zł.

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dożywianie – 1.700,00 zł.

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny – 228.000,00 zł.

- organizacja imprez rekreacyjno–sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 000,00 zł,

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, dotycząca promocji przedsiębiorczości oraz działalności szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej, skierowana do przedsiębiorców z terenu Gminy Nowogrodziec oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą – 2.000,00 zł,

- ochrona i promocja zdrowia – 2.000,00 zł

 

Burmistrz Nowogrodźca zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu,
 • przesunięcia terminu ogłoszenia wyników,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

                  

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich                

 

Załączniki:

DOCoferta - formularz.doc (90,50KB)
DOCinstrukcja wypeniania oferty.doc (148,00KB)
DOCzobowiazanie oferenta - formularz.doc (24,00KB)