Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z działałalnośći kontrolnej za 2014 r.

I N F O R M A C J A

z  działalności kontrolnej realizowanej w 2014 r.

1. Wprowadzenie

        Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogrodziec przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.

       Kontrole przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Nowogrodźca planu kontroli na 2014 r. oraz zleceń kontroli doraźnych wynikających z bieżącej potrzeby sprawowania  nadzoru nad działalnością Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu i jednostek organizacyjnych Gminy.

W ramach kontroli zarządczej kontrolą objęto następujące obszary:

 1. działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe – w zakresie przyznanej dotacji na wsparcie zadań publicznych,

 2. diety i prowizje przysługujące Sołtysowi – przestrzeganie zasad naliczania i wypłaty,

 3. polityka bezpieczeństwa, zarzadzanie systemami informatycznymi – zabezpieczenie dokumentów służbowych na stanowisku pracy,

 4. czas pracy – wyjścia służbowe i prywatne,

 5. postępowania administracyjne -zakładanie i prowadzenie metryki sprawy,

 6. pomoc publiczna – w rolnictwie, de minimis,

 7. pomoc społeczna – k. sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie przyznawania zasiłków i funkcjonowania kontroli zarządczej,

 8. funkcjonowanie kontroli zarządczej -k. sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej,

 9. dotacje dla przedszkoli niepublicznych – kontrola prawidłowość wykorzystania dotacji,

 10. gospodarka finansowa – zakłady opieki zdrowotnej,

 11. fundusz socjalny – tworzenie odpisu, naliczanie i przestrzeganie terminu przekazywania środków,

        Kontrole prowadził pracownik ds. kontroli wewnętrznej (będący koordynatorem kontroli zarządczej) na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nowogrodźca.

Ewidencję kontroli prowadzi koordynator kontroli  zarządczej.

2. Rodzaj i liczba przeprowadzonych kontroli

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 14 kontroli, w tym:

-   10 kontroli problemowych,

-   2 kontrole sprawdzające,

-   2 kontrole doraźne (pozaplanowe – zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca).

3. Podmioty objęte kontrolą:

Kontrolą objęto: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia pozarządowe, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Przedszkole Niepubliczne.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły i wystąpienia pokontrolne, które  stanowią akta kontroli.

Poniżej przedstawiam wykonanie Planu kontroli zarządczej:

Lp.

Nazwa jednostki

kontrolowanej

Rodzaj kontroli

 

Temat i zakres kontroli

Data

rozpoczęcia

i zakończenia kontroli

Stwierdzenie nieprawidłowości

TAK/NIE

1.

Organizacje pozarządowe

(13 organizacji)

problemowa

Prawidłowość rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

w  2013 r.

02.01.2014 r.

do

28.02.2014 r.

 

TAK

 

 

2.

Stowarzyszenie

Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik

problemowa

 

 

Prawidłowość rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadnia publicznego

w  2013 r.

10.02.2014 r.

 

TAK

3.

Urząd Miejski

 w Nowogrodźcu

 

WF, WAP

 

doraźna

Przestrzeganie postanowień uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzeń dla sołtysów i wydatków związanych z prowadzeniem spraw sołeckich, w tym:

- prawidłowość  wypłaty diet

 

08.01 – 15.01.2014

 

TAK

4

Urząd Miejski – WI

 

Stanowisko ds. planowania

i zagospodarowania przestrzennego

 

doraźna

Przestrzeganie przepisów Polityki bezpieczeństwa oraz  instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi w urzędzie Miejskim w N-cu w zakresie: zabezpieczenia dokumentów służbowych na stanowisku pracy, zasobów informatycznych- posiadania programów komputerowych i plików.

 

Kontrola ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.

 

20.02.2014

 

 

TAK

5.

Urząd Miejski

w Nowogrodźcu

 

WF, WSS, WAP, WK, WI

 

problemowa

Przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz  ustawy ordynacja podatkowa w zakresie prawidłowości zakładania i prowadzenia metryki sprawy

 

10.03- 24.03.2014 r.

 

 

TAK

 

6.

Urząd Miejski

w Nowogrodźcu

 

WF i WK

 

problemowa

Udzielanie pomocy publicznej na podstawie ustaw – stwierdzenie występowania pomocy i zastosowanie odpowiedniej procedury.

07.04. 2014 r.

        do

09.05.2014 r.

 

 

TAK

7. 

 

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

 

problemowa

Kontrola  w zakresie udzielania pomocy publicznej na podstawie ustaw – dokształcanie młodocianych pracowników (ustawa o systemie oświaty)

 

12.05-16.05.2014 r.

 

 

TAK

8.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 

sprawdzająca

Kontrola wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego do zadania pod nazwą „Ocena efektywności i skuteczności realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie przyznawania zasiłków oraz funkcjonowania Standardów kontroli zarządczej.”

 

10.06.-16.06.2014 r.

 

 

NIE

9.

Zespół Szkół

w Nowej Wsi

sprawdzająca

Kontrola wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego – dot. realizacja standardów kontroli zarządczej.

04.08 -12.08.2014 r.

 

NIE

( 2 zalecenia są w trakcie realizacji)

10.

Przedszkole Niepubliczne 

„Skrzaty” w Czernej

 

Zakład Obsługi Szkół

w Nowogrodźcu

 

problemowa

Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej dla Przedszkola Niepublicznego  „ Skrzaty” – kontrola wydatków bieżących i liczby dzieci zgłoszonych w informacji  wg załącznika Nr 1.do uchwały.

01.09 -12.09. 2014 r.

 

TAK

11

SP ZOZ   N-c

Ul. Asnyka 55

 

problemowa

Kontrola gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

15.09.– 30.09.2014 r.

 

TAK

12.

SP  Z  ZOZ   N-c

Ul. Cicha 4

 

problemowa

Kontrola gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

06.10 – 24.10.2014 r.

 

TAK

13.

Szkoła Podstawowa

w Czernej

problemowa

Przestrzeganie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: prawidłowość naliczania odpisu, przestrzeganie terminu i wysokości przekazania środków na rachunek bankowy Funduszu.

 

24.11– 25.11.2014 r.

 

 

NIE

14.

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie

problemowa

Przestrzeganie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: prawidłowość naliczania odpisu, przestrzeganie terminu i wysokości przekazania środków na rachunek bankowy Funduszu.

 

27.11 - 28.11.2014 r.


NIE

    Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zarządczej zatwierdzonym na 2014 r.  Plan korygowano dwukrotnie - pozycje wycięte z planu kontroli w wyniku korekty zostały ujęte w planie kontroli zarządczej na 2015 r.

Plan kontroli (po korekcie) wykonano w 100%.

Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli

      Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie z obowiązującymi dla niego uregulowaniami prawnymi i przepisami wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od obowiązujących norm.

      Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały opisane szczegółowo w protokołach kontroli kontrolowanych jednostek. W sprawach skomplikowanych problemy omawiano z Radcą Prawnym – opinie prawne stanowią akta kontroli.

      W wyniku ustaleń kontrolnych dotyczących nieprawidłowości kierowano do Kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów zalecenia pokontrolne. W zaleceniach wskazywano sposoby i środki, jakie należy zastosować, w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i zapobiegania ich w przyszłości.

       W 2014 r. nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych oraz nie składano zawiadomień  o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finasów publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich