Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, oraz  art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniach:

 

od 19 lutego 2015 r. do 12 marca 2015 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w pok. nr 3 w godzinach od 7.30 do 15.30 wyłożone zostaną:

  • projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl.

            Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. Uwagi prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec lub drogą mailową na adres urzad@nowogrodziec.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)  informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.  

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Załączniki:

PDFAPOS_Nowogrodziec.pdf (1,59MB)
PDFPrognoza_nowogrodziec.pdf (1,36MB)