Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wezwanie

WEZWANIE

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego  w 2015 roku.

 

1.Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 24 lutego 2015 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem: UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH.

2.UWAGA:  w przypadku złożonych kserokopii statutów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu, uzupełnienia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w pokoju nr 29 nie później niż w dniu 24 lutego 2015 r.

3.Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

4.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela pani Justyna Stelmaszyk, pok. nr 29, tel. 75-738-06-74

 

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

Braki

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec

Zad. II

Rajd Górski

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. z działalności Hufca Bolesławiec,
 • sprawozdanie finansowe za 2014 r.,

Zad. III

Obóz harcerski pod namiotami – lipiec 2015

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. z działalności Hufca Bolesławiec,
 • sprawozdanie finansowe za 2014 r.,
 • program profilaktyczny organizowanego wydarzenia

Uczniowski Klub Sportowy

EURO-EKSPERT

Zad. I

Udział drużyny UKS Euro-Ekspert Nowogrodziec w rozgrywkach ligowych organizowanych przez DZKosz Wrocław

 • potwierdzenie kserokopii Zaświadczenia za zgodność z oryginałem,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu
 • lista zawodniczek wraz z miejscem zamieszkania

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Zad. I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.

 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu

 

Zad. II

Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu

 

Zad. III

Organizacja obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno-wychowawcze

 

 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu

Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec

Zad. I

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci z gminy Nowogrodziec w wieku 5-9 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii JUNIOR F

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – data wydania dokumentu - maks. na 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,

Zad. I

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci z Gościszowa i Milikowa w wieku 5-12 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategorii JUNIOR F

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – data wydania dokumentu - maks. na 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,

Zad. III

Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami piłki nożnej

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – data wydania dokumentu - maks. na 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,
 • program profilaktyczny

Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu

 

Zad. I

Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i gier zespołowych oraz udział zawodników we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez związki i organizacje sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny

 

 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,

 

Zad. III

Obóz sportowy z elementami profilaktyki uzależnień

 • potwierdzenie kserokopii Zaświadczenia o wpisie do ewidencji za zgodność z oryginałem,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,
 • program profilaktyczny

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zad. I

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – data wydania dokumentu - maks. na 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
 • potwierdzenie statutu za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu za 2014 r.

Miejski Klub Sportowy „Chrobry Nowogrodziec”

 

Zad. I

Udział drużyn MKS „Chrobry Nowogrodziec” w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez OZPN Jelenia Góra

 

 • lista zawodników klubu wraz ze wskazaniem miejscowości zamieszkania,

 

Ludowy Zespół Sportowy „Cosmos Milików”

Zad. I

Udział Ludowego Zespołu Sportowego „Cosmos Milików” w rozgrywkach ligowych piłki nożnej drużyn piłkarskich  w 2015 r.

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – data wydania dokumentu - maks. na 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
 • kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,

Klub Sportowy „SPARTA” ZEBRZYDOWA

 

Zad. I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny

 

 • kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie statutu,
 • preliminarz rozgrywek dla drużyny seniorów,

 

 

                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                              (-) Robert Marek Relich