Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - Odzysk tworzyw sztucznych

O B W I E S Z C Z E N I E

               

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), podaję                         do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Burmistrza Nowogrodźca  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Odzysk tworzyw sztucznych PCV w Wykrotach na działce nr 1246 w instalacji o mocy przerobowej do 1600 Mg/rok”

Decyzję nr WK.6220.16.2014.OS z dnia 3 lutego 2015 r. wydano na wniosek firmy CUSTO POL S.A. z siedzibą w Wykrotach przy ul. Parkowej 31, 59-730 Nowogrodziec.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu,(ul. Rynek 1, parter - pokój nr 3), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskimw Nowogrodźcu oraz w miejscowości Wykroty.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania  do wiadomości.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich