Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa placu zabaw w Kierżnie - zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 

WI.7013.3.2015.UE                                                    Nowogrodziec, dnia  2 kwietnia 2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

     

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w związku z art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. 2013 r., poz. 885) Gmina Nowogrodziec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na roboty budowlane związane z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kierżno.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kierżno w Gminie Nowogrodziec.  Zamówienie obejmuje urządzenie placu zabaw z montażem urządzeń zabawowych z drewna klejonego ze strefami bezpiecznymi, ciągami pieszymi, ogrodzeniem oraz małą architekturą. Przewidziano nawierzchnię bezpieczną z piasku o gr. 20 cm wraz z wykonaniem niwelacji terenu. Nawierzchnie bezpieczne zostaną wydzielone krawężnikiem z granulatu gumowego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie, dostawę i montaż następujących urządzeń:

 1. Huśtawka wahadłowa wyposażona w dwa siedziska 
 2. Karuzela czteroramienna
 3. Zestaw zabawowy wyposażony w 2 zjeżdżalnie, drabinki, linę do wspinaczki – dopuszczalne  jest zastąpienie liny ścianką wspinaczkową
 4. Huśtawka wagowa
 5. Sprężynowce – 2 szt.
 6. Ławki wolnostojące – 2 szt.
 7. Kosz na śmieci drewniany
 8. Tablica na regulaminem korzystania z obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót.

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek sporządzić m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zaleca się, aby przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego wykonawca uwzględnił koszt wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Brak dodatkowej pozycji kosztorysowej nie zwalnia Wykonawcy z jej wykonania jako warunek odbioru końcowego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego, jeżeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nie zostanie dostarczona Zamawiającemu  w terminie realizacji umowy. W takim wypadku Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedstawi potwierdzenie złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

3. Ze względu na wymogi ustawy Prawo budowlane dla niniejszego przedsięwzięcia nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

4. Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji.

5. Przeprowadzenie opisanego w pkt. 8.5 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obowiązkowego przeglądu technicznego do odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia przewidziane jest przed zakończeniem okresu gwarancji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wykonywanie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych z większą częstotliwością. Częstotliwość przeglądów technicznych stanowi kryterium oceny ofert.

6. Wymagane jest, aby przegląd techniczny gwarancyjny był przeprowadzany z udziałem osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy i musi obejmować następujące czynności:

 1. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych belek, okrąglaków oraz ich odkształcenia,
 2. sprawdzenie połączeń śrubowych, ew. konserwacja,
 3. sprawdzenie powierzchni elementów drewnianych,
 4. sprawdzenie stanu warstwy impregnatu elementów drewnianych,
 5. sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki:

- ocynkowanej

- lakierowanej,

 1. sprawdzenie części połączeń przegubowych, zawieszenia siedzisk huśtawek i grubości ogniw łańcuchów,
 2. sporządzenie Świadectwa Przeprowadzenia Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7 ) wraz z listą elementów wymagających naprawy i renowacji.

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od dnia przekazania terenu realizacji inwestycji.

2.  Inwestycja jest realizowana na działce 139 obręb Kierżno, Gmina Nowogrodziec.

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2.  Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

6. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

2. W niniejszym postępowaniu kryteriami wyboru oferty  są:

1) Cena oferty brutto – waga 60%,

2) Okres udzielonej gwarancji – waga 20 %

3) Wykonywanie nieodpłatnych przeglądów technicznych urządzeń przez osobę uprawnioną wraz z wydaniem dla Zamawiającego świadectwa przeglądu – waga 20 %.

3. Oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

P = Pi(C) + Pi(G) + Pi(P)

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Pi (C) =  Cmin/Ci  • 60

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

60

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Pi (G)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Gwarancja";

36 miesięcy gwarancji jakości - 0 pkt

48 miesięcy gwarancji jakości - 10 pkt

60 miesięcy gwarancji jakości  - 20 pkt

Pi (P)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Przeglądy";

na koniec okresu gwarancji - 0 pkt

w połowie i na koniec okresu gwarancji - 10 pkt

przynajmniej 1 raz w roku przez cały okres gwarancji  - 20 pkt

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

1.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a)    wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b)   certyfikat lub kartę techniczną producenta lub inny dokument potwierdzający że oferowane urządzenia drewniane spełniają wymogi materiałowe (drewno klejone, płyta HPDE, blacha nierdzewna)  opisane w projekcie budowlanym i STOiWR.

c)    Kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem kosztu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

      - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby    fizycznej;

      -  dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

     Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego

     rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form: 

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 1);

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec:,

c) faksem - nr: 75 7316416;

d) drogą elektroniczną -  adres e-mail: .

2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

3. Ostateczny termin składania ofert: 13.04.2015 r.,  godz. 11.00

4. Zamawiający jednorazowo wydłuży termin składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
są:

1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika WI - tel. 75 73 80 668

2. Iwona Janiec – inspektor ds. zamówień publicznych (w sprawach proceduralnych) – tel. 75 73 80 678

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.  Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

11. WARUNKI ZAPŁATY

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta
z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 4.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

14. WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia wyceny prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

 

                                                                    Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca

DOCXFormularz ofertowy.docx (21,66KB)