Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Realizacja Funduszu Sołeckiego 2015 - Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwach Parzyce i Gierałtów"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: 

"Realizacja Funduszu Sołeckiego 2015 – Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwach: Parzyce i Gierałtów"

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:

  1. Dwóch sztuk piłkochwytu o wys. 5 m i dł. 40 m., siatka polipropylenowa bezwęzłowa 10x10 o grubości 3 mm.
  2. Dwóch sztuk piłkochwytu o wys. 5 m i dł. 25 m., siatka polipropylenowa bezwęzłowa 10x10 o grubości 3 mm.

Każde z zadań będzie podlegało odrębnej ocenie.

III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny - kryterium wagowe: 100%.

IV. Na przedmioty wymienione w pkt II Zaproszenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat.

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. Kompletna oferta powinna zawierać poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz.
  2. Zdęcia realizacji piłkochwytów.  

V.Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy oraz usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru ofert.

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 czerwca 2015 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11), przesłać  na adres pocztowy Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec lub wysłać drogą elektroniczną na adres: j.stelmaszyk@nowogrodziec.pl. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 w terminie 4 dni roboczych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Justyna Stelmaszyk, tel. 75 738 06 74.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

                                                                                   

                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                      (-) Robert Marek Relich

Załącznik:

DOCXformularz ofertowy - Piłkochwyty Parzyce i Gierałtów.docx (17,41KB)