Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C ZE N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku   z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235; ze zm.), na wniosek ESCO – Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia  16 marca 2015 r. na rzecz i w imieniu Hydro - Tech Spółki z o.o.  z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3A,

Burmistrz Nowogrodźca

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przedsięwzięcia pn.” Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II (Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś, Zebrzydowa) dla zadań inwestycyjnych pn.:

-     „Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”

-     „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego miejscowość Godzieszów                         

        z kanalizacją sanitarną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej          

        Przedsiębiorczości w Wykrotach”

    

   Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne, przepompownie ścieków, studnie czyszczakowe i rewizyjne). Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Planowana do budowy sieć zlokalizowana została w pasach dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) oraz na innych terenach, w tym na działkach prywatnych. Inwestycja nie przebiega po terenach zamkniętych. Lokalizacja sieci jak i wszystkich projektowanych obiektów będzie uzgodniona z właścicielami i administratorami gruntów.

 

Wykaz działek objętych przedsięwzięciem:

- w obrębie miejscowości Wykroty dz. nr nr :  337/1348, 1101, 1104, 1105/3, 1105/4, 1105/6, 1140, 1224/4, 1124/5, 1309/2, 1347,

 

- w obrębie miejscowości Godzieszów dz. nr nr: 1/658, 1/659, 2/670, 2/671, 2/701, 92/4, 92/5, 127/1, 129/1, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/9, 134/11, 136/3, 136/4, 154/1, 155/3, 210/3, 211/1, 212/6, 212/4, 225, 226, 230/2, 232/7, 232/6, 240/1, 240/2, 242, 244, 255, 256/1, 256/6, 256/8, 257/1, 257/3, 257/5, 257/7, 257/8, 257/9, 265, 266/1, 266/4, 270/1, 302/1, 302/3, 381/1, 381/2, 428, 439/5, 449/5, 451, 452, 458, 467, 495, 497, 501, 518/39, 519/3, 519/4, 601/2, 608/8, 700, 715.

 

Ponadto Burmistrz Nowogrodźca informuje, że zgodnie z art. 64 ust.1 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią dokumentów zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu tj. 7³º – 15³º,a także składać pisemne i ustne uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy, w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron  przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich