Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Asnyka i ul. Lipowej w Nowogrodźcu - pytania i odpowiedzi

Strona archiwalna

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Asnyka i ul. Lipowej w Nowogrodźcu”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo – polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje stałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam oponie Instytutu Nadawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno – asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.

 

Opinia o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą
z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym:

 

Zagospodarowanie zużytych opon samochodowych jest jedynym z wiodących problemów recyklingu materiałów odpadowych w całym świecie. Początki stosowania gumy w modyfikacji asfaltu sięgają XIX w., gdy w 1840 r. zastosowano kauczuk naturalny jako modyfikator asfaltu do nawierzchni asfaltowych. Zużyte opony samochodowe po raz pierwszy zastosowano w nawierzchni drogowej, modyfikując asfalt granulatem gumowym, w 1948 roku w Akron, Ohio, USA. Nawierzchnia ta dotrwała do 1959 r. Upowszechnienie technologii modyfikacji asfaltu gumą nastąpiło w USA
w latach 1960-tych, gdy McDonald opracował technologię „na mokro”.

Szybki rozwój motoryzacji w świecie, a w ostatnich latach i w Polsce sprawia, że z ekologicznego punktu widzenia największym problemem jest zagospodarowanie zużytych opon. W Polsce rocznie powstałej około 120 000 ton zużytych opon. Należy się jednak liczyć z większym niż przewidywano wzrostem ilości zużytych opon, spowodowanym dynamicznym rozwojem motoryzacji w Polsce.

Zagospodarowanie zużytych opon staje się coraz poważniejszym problemem. Wyrazem tego jest nowa dyrektywa Unii Europejskiej zakazująca składowani opon w całości po 2003 r., a w stanie rozdrobnionym po 2006 r. Dyrektywa ta wymusza rozwój metod wtórnego zagospodarowania odpadów gumowych. W najbliższej przyszłości wpłynie ona również na sytuacje w tej dziedzinie w Polsce.

W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce prace badawcze (IBDiM, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) i zastosowano praktycznie technologią produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą.

Wyniki badań laboratoryjnych i praktyczne zastosowania modyfikacji mma gumą wskazuje na skuteczność modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałą i odporność na niską temperaturę.

Badania laboratoryjne w IBDiM wykazały także równorzędność zastosowania modyfikacji asfaltów polimerami i gumą.

Praktyczne zastosowania modyfikacji mma gumą wykazały dobre właściwości wykonanych nawierzchni. Stwierdzono także możliwości zmniejszenia poziomu hałasu generowanego przez ruch drogowy. Zastosowanie modyfikacji mieszanek guma pozwoliło na obniżenie poziomu hałasu o 3 dB(A) stosując mieszankę SMA, a większe obniżenie poziomu hałasu rzędu 7-8 dB(A), uzyskano w zastosowaniu mieszanek o nieciągłym uziarnieniu BBTM i asfalt porowaty PA.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zastosowanie mieszanek o odpowiednim składzie (SMA, BBTM, PA) mogą istotnie zmniejszyć poziom hałasu drogowego i znacznie zmniejszyć wymaganą wysokość ekranów akustycznych, bądź całkowicie uniknąć ich budowy.

Należy zatem uznać, że stosowanie modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych gumą w budowie nawierzchni drogowych jest bardzo skutecznym rozwiązaniem technologicznym. Stosowanie modyfikacji gumą jest równorzędne z modyfikacją polimerami. Należy zatem upowszechnić tę technologię. W obecnych i przygotowywanych specyfikacjach technicznych należałoby wprowadzić zapis o możliwości stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowalnych gumą jako alternatywa wobec powszechnie stosowanych mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany SIWZ w zakresie zastosowania do produkcji mieszanki mastyksowo – grysowej lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo – polimerowym.

 


Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich