Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 13.08.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U . z 2013r. poz.594 ze  zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2014r, poz. 518 ze zm.)

1.Nowogrodziec ul. Lubańska 42D,  lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej  27,80 m²,  działka nr  402/26 o pow. 790  m2,  poł. Nowogrodziec obr. 4 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00045327/5

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  27 U,S –  teren usługowo-mieszkaniowy.

5.Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 11 w budynku nr 42D przy ul. Lubańskiej  w  Nowogrodźcu zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa dla  najemcy lokalu wraz  z 700/10000  udziałem w gruncie z działki nr 402/26 o pow. 790 m2 ,  położonej. w Nowogrodźcu  obręb 4,  na której usytuowany jest przedmiotowy budynek

6.Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie    40.560,00 zł w tym:

      -  wartość lokalu  mieszkalnego   38.280,00 zł

      -  wartość   700/10000 udziału w gruncie   2.280,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena lokalu i gruntu płatna  przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%  bonifikaty w przypadku wpłaty  jednorazowej, a w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60 % bonifikaty.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości , winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest  do dnia  24.09.2015r.

10.21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  03.09.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich