Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związkuz art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235; ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Nowogrodźca na wniosek Hydro – Tech  Sp. z o.o., ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Małgorzatę Kozłowską, ESCO – Consulting Sp. z o.o. ul. Ślężna  112/38, 53, 111 Wrocław, po usunięciu  braków formalnych z dnia 12 sierpnia 2015r.  wszczął  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach przedsięwzięcia pn.” Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II (Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś, Zebrzydowa) dla zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego miejscowość Czerna z miejscowością Nowogrodziec.

Przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na budowie:

• sieci kanalizacji tłocznej tranzytowej o długości około 2,5 km;

• sieci kanalizacji grawitacyjnej (sieć główna wraz z odgałęzieniami do granic działek) z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Nowogrodziec o długości około 0,5 km;

• infrastruktury towarzyszącej (w tym m.in. studni kanalizacyjnych, studni czyszczakowych).

  Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Planowana do budowy sieć zlokalizowana została głównie w pasach dróg gminnych oraz sporadycznie na innych terenach, w tym na działkach prywatnych. Inwestycja nie przebiega po terenach zamkniętych. Lokalizacja sieci jak i wszystkich projektowanych obiektów będzie uzgodniona z właścicielami i administratorami gruntów.

Wykaz działek objętych przedsięwzięciem:

- w obrębie miejscowości Czerna dz. nr nr :  750, 602/6, 602/7,745,746;

- w obrębie 4 Nowogrodźca dz. nr nr: 104, 75, 37, 69, 368, 369, 95, 94.

Strony mogą brać udział na każdym etapie postępowania, w tym zapoznać się z aktami zgromadzonymi w  sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu tj. 7³º – 15³º,   a także składać pisemne  i ustne uwagi do postępowania.

 Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron  przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto Burmistrz Nowogrodźca informuje, że zgodnie z art. 64 ust.1 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235; ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Nowogrodźca.

Dane o wniosku o wydanie decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod nr karty: 11/2015

 

z up.Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Hydro-Tech Spółka z o.o.

ul. Młyńska 3a

59-730 Nowogrodziec

za pośrednictwem:

ESCO Consulting Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra

  1. Tablica ogłoszeń i strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego Nowogrodziec

  2. Tablica ogłoszeń w sołectwach Czerna i Nowogrodziec z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń niezwłocznie na okres 14 dni.

  3. a/a

 

Sprawę prowadzi: podinspektor ds. ochrony środowiska

Bożena Mrozik tel. 75 738 0690