Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert - dzierżawa i serwis urządzeń wielof.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA DZIERŻAWĘ I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH NA ROK 2016

  

Gmina Nowogrodziec

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

Tel. 75 7380660

e/mail:

 

zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

 I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Nowogrodziec

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

II. Przedmiot zamówienia: Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2016.

Zakres rzeczowy:

  1. Na przedmiot zamówienia muszą składać się następujące usługi:

1) Transport oraz montaż, uruchomienie dwóch urządzeń oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi.

2) Zapewnienie na własny koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do korzystania z urządzeń (z wyjątkiem papieru) oraz obsługi serwisowej w trakcie całego okresu użytkowania urządzeń.

3) W przypadku awarii urządzenia podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia awarii urządzenia w miejscu instalacji do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku usterki uniemożliwiającej zakończenie naprawy w ciągu 4 godzin od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych dostarczenie i uruchomienie zastępczego urządzenia o identycznych parametrach technicznych

  1. Urządzenie musi spełniać następujące parametry techniczne:

Funkcje standardowe: druk, kopia, skanowanie do poczty e-mail/folderu, skanowanie sieciowe.

Ponadto musi zawierać:

- automatyczny podajnik dokumentów,

- automatyczny druk dwustronny /dupleks/ w standardzie,

- kartę sieciową w standardzie

- pojemność podajników na papier: minimum 1000 arkuszy

- pamięć minimum 1024 MB +80GB dysk twardy

- szafkę lub podstawę na kółkach,

- dopuszczalne obciążenie miesięczne jednego urządzenia wynosi 40 000 kopii /wydruków  jednostronnych formatu A4,

-możliwość integracji logowania z usługą MS Active Directory.

a) Niezbędne wymagania techniczne drukarki

- opcje wydruku: w kolorze i mono

- szybkość wydruku: nie mniej niż 23 stron na minutę (format A4, mono)  i nie mniej niż 23 strony kolorowe na minutę (format A4)

- rozdzielczość 600 x 600 dpi

- opcja dupleks

- format papieru A6-A3 z opcją wydruku zdjęć (na papierze fotograficznym)

b) Niezbędne wymagania techniczne skanera:

- Szybkość skanowania – nie mniej niż 30 stron A4 na minutę przy czym format oryginałów A5-A3

- Format plików: PDF, JPEG, TIFF

- Optyczna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

- Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana - 1200 dpi

- Funkcje: skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa, książka adresowa, obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem)

- Funkcja automatycznego podajnika dokumentów

c) Niezbędne wymagania techniczne kopiarki

- Kopiowanie w formacie A3-A4 w kolorze i mono

- Funkcja dupleks

- Funkcja automatycznego podawania papieru do druku dwustronnego i ręcznego podawania papieru.

Termin wykonania zamówienia :

Od 01.01.2016  do 31.12.2016

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną oraz zgodnością oferowanego sprzętu ze specyfikacją, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę netto oraz zgodnością oferowanego sprzętu ze specyfikacją. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV. Wymagania dotyczące kryteriów:

1.     Posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

V. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.     Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.

3.   Wykaz personelu świadczącego usługi w ramach realizacji zadania.

Dokumenty wymienione w pkt 2 mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

VI. Składanie ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim – Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 11.

ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu w terminie do dnia 18.12.2015 godz. 15: 30 z dopiskiem:

OFERTA NA DZIERŻAWĘ I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH NA ROK 2016

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Michał Michałaciuk, tel. 75 738 06 70, e-mail: admin@nowogrodziec.pl

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

VII. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w jego części, w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Załączniki:

DOCXzałącznik nr 1 - formularz oferty.docx (17,99KB)
DOCProjekt umowy.doc (94,75KB)