Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie-ocena oddziaływania

    P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 i 56 lit. b rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PTS INVEST GROUP Spółka z o. o. Spółka Komandytowa ul. Orla 8, 59-700 Bolesławiec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „ Budowie miejsca obsługi podróżnych Autoport Godzieszów wraz    z infrastrukturą towarzyszącą w Godzieszowie, w granicach działek 296/2, 256/3, 256/6, 256/8, 257/3, 257/4, 257/8, 257/9, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

 

p o s t a n a w i a m

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie miejsca obsługi podróżnych Autoport Godzieszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Godzieszowie w granicach działek                    nr nr  296/2, 256/3, 256/6, 256/8, 257/3, 257/4, 257/8, 257/9”.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskiem z dnia 24 września 2015r. (data wpływu 30 września 2015 r.) pan Krzysztof Grześków działający na rzecz i w imieniu PTS INVEST GROUP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Orla 8, 59-700 Bolesławiec, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wystąpił do Burmistrza Nowogrodźca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie miejsca obsługi podróżnych Autoport Godzieszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Godzieszowie, w granicach działek nr nr 296/2, 256/3, 256/6, 256/8, 257/3, 257/4, 257/8, 257/9”.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Wniosek zawierał także pozostałe dokumenty wymagane prawem.

Planowaną inwestycję wnioskodawca zakwalifikował do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),dla której przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

        Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, w związku  z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. wyżej cytowanej ustawy, jest Burmistrz Nowogrodźca, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  we Wrocławiu.

Zawiadomieniem z dnia 14 października 2015 r., znak WK.6220.17.2015.OS  Burmistrz Nowogrodźca powiadomił strony o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących:  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na wniosek organu opiniującego  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  22 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015r.) , Burmistrz Nowogrodźca  pismem nr WK.6220.17.2015 r. z dnia 4 listopada 2015 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie o konieczności zawarcia w niej między innymi informacji określonej w art. 3 ust.1 pkt 5 przywołanej wyżej ustawy.

W czasie toczącego się postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Bolesławcu postanowieniem nr ZNS-7206-1-18/EF/15 z dnia 02 listopada 2015r. (data wpływu 05 listopada 2015 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowy miejsca obsługi podróżnych „Autoport Godzieszów” wraz  z infrastrukturą towarzysząca w Godzieszowie”.

 Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po uzupełnieniu przez inwestora Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydał opinię, znak: WOOŚ.4240.729.2015.JS.1 z dnia 02 grudnia  2015 r. (data wpływu 07 grudnia 2015 r.),  iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Ponadto, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku, dokonano analizy wniosku   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również uzupełnionej Karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip), pod kątem uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzono co następuje:

• Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 i 56 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm), który brzmi:

-”Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego” - § 3 ust. 1 pkt 35;

- garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz  z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

„b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy   i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone   po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego” - § 3 ust. 1 pkt 56.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów, inwestycja będzie zlokalizowana na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec  nr XXI/229/96, zmieniona uchwałą nr XLIX/368/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia     6 czerwca 2014 r. – Dz. U. Woj. Doln. z dnia 18 czerwca 2014 r. poz. 2800 oraz uchwałą  nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 23 kwietnia 2015 r. – Dz. U. Woj. Doln. z dnia 30 kwietnia 2015 r. poz. 1982 oraz uchwała  nr XLIX/368/14 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 6 czerwca 2014 r. – Dz. U. Woj. Dol. z dnia 18 czerwca 2014 r. poz. 2800).  

Inwestycja zostanie zlokalizowana wyłącznie na terenach przeznaczonych zgodnie z ww. aktami  prawa miejscowego na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiektów obsługi komunikacji samochodowej i parkingów dla samochodów ciężarowych i osobowych,  stacje paliw płynnych i LPG, stacje obsługi komunikacji pojazdów, myjnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w swej opinii wyraził wątpliwość, iż działka nr 296/2 położona w obrębie Godzieszowa częściowo położona jest na terenach upraw rolnych i lasów, dla których obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyrysu powyższej działki, jednoznacznie stwierdził, że inwestycją zostanie objęta wyłącznie część działki nr 296/2 – obręb Godzieszów przeznaczonej pod usługi. Pozostała  jej część przeznaczona na cele rolne, nie będzie zajęta pod inwestycje. 

Zatem przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z ww. planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu obsługi podróżnych, w ramach którego wchodzić będą:

- sklep wielopowierzchniowy, myjnia samochodów osobowych, bar, stacja paliw   z restauracją, strefa TIR oraz strefa rozrywki.

Powierzchnia utwardzona zajmie ok. 3,62 ha, powierzchnie biologicznie czynne obejmą powierzchnie ok. 1,63 ha. Stacja będzie wyposażona w 12 stanowisk tankowania, w tym:  6 dla samochodów osobowych i 6 dla samochodów ciężarowych. Dodatkowo stacja będzie posiadać stanowisko tankowania LPG, kompresor i stanowisko ładowania samochodów elektrycznych. Zaplanowano 367 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 18 miejsc dla samochodów ciężarowych. Wjazd na teren inwestycji będzie z drogi 296.

            Etap realizacji inwestycji związany będzie z niezorganizowaną emisją do powietrza zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych, emisją hałasu oraz wibracjami pochodzącymi od pracującego sprzętu budowlanego.

Ze względu na charakter oraz skalę prowadzonych prac na etapie realizacji inwestycji,  nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny   i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

            Eksploatacja inwestycji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą:

- procesy napełniania zbiorników oraz tankowania;

- ruch samochodów poruszających się po terenie inwestycji;

- praca urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych sklepu;

- emisja z urządzeń grzewczych.

Na terenie funkcjonowania projektowanego obiektu głównym źródłem emisji hałasu będą:

- praca dystrybutorów w czasie tankowania paliwa,

- kompresor, wiertarka, klucz pneumatyczny, podnośnik, urządzenie do obsługi klimatyzacji, układ wentylacyjny oraz ruch samochodów poruszających się po terenie inwestycji.

            W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej.

            Funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu określonych w środowisku, jak również   nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie inwestycji.

            Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo – wodnego. Powstające na terenie inwestycji w trakcie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu i dróg dojazdowych oraz stref narożnych na zanieczyszczenia przed odprowadzaniem do kanalizacji, będą oczyszczane  w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Część wód opadowych będzie retencjonowana  w zbiorniku wody p. pożarowej o minimalnej pojemności 200m³. Przyjęte rozwiązania techniczne w sposób wystarczający zabezpieczą środowisko gruntowo – wodne.

            Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie, w miejscach specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych przed możliwością negatywnego oddziaływania  na środowisko, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względ  na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz.1651 ze zm.).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz znaczną odległość od granicy państwa nie będzie ona powodować transgranicznego oddziaływania.

 

Na podstawie zebranych materiałów  dowodowych w toku postępowania, oraz biorąc pod uwagę kryteria zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani a na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mając również na względzie wyrażone opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Nowogrodźca uznał, że charakter przedsięwzięcia, jego lokalne i możliwe do przewidzenia oddziaływanie, nie wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wobec tego postanowił jak w sentencji.

P o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

Stanisław Żółtański