Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu

decyzji  środowiskowej

 

 

 Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 199, poz.1235 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia, że dnia 30 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. WK.6220.17.2015.OS) dla przedsięwzięcia  pod nazwą:

Budowa  miejsca obsługi podróżnych „Autoport Godzieszów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Godzieszowie, w granicach działek  nr: 296/2, 256/3, 256/6, 256/8, 257/3, 257/4, 257/8, 257/9.

 

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (syg.WOOŚ.4240.729.2015.JS.1 oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu (syg.ZNS-7206-1-18/EF/15), można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w miejscowości objętej inwestycją w Godzieszowie.

 

Z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego