Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2015 rok

Wykonanie budżetu za 2015 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2015 rok - PDFzał 1 opisówka 2015.pdf (1,48MB)
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok - PDFzał. 2 dochody.pdf (344,11KB)
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok - PDFzał. 3 wydatki.pdf (532,84KB)
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2015 rok - PDFzał. 4 majątkowe.pdf (259,72KB)

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 rok  - PDFzał. 4a środki niewygasające 2014 rok.pdf (201,02KB)

 Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2015  rok -  PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf (343,11KB)             

Plan i wykonanie za  2015 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych - PDFzał. 6 doch własne.pdf (141,84KB)                                

Plan i wykonanie za   2015 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - PDFzał. 7 GFOŚ.pdf (425,14KB)

Plan i wykonanie za 2015 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego - PDFzał. 8 przystanki.pdf (134,25KB)

Plan i wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2015 rok - PDFzał. 9 opłaty za gospodarowanie.pdf (371,09KB)

Plan i wykonanie za 2015 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii – PDFzał. 10 profilaktyka.pdf (351,99KB)

Wykonanie dotacji i wydatków  z zakresu administracji  rządowej – wykonanie za 2015 rok – PDFzał. 11 dotacje zlecone.pdf (297,81KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy -  za 2015 rok - PDFzał. 11a dotacje na własne.pdf (286,44KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w ramach programów rządowych - PDFzał. 11b dotacje na edukacyjne.pdf (215,21KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za  2015 rok - PDFzał. 11c - porozumienia.pdf (128,89KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2015  rok  - PDFzał. 12 dotacje dla publicznych.pdf (146,36KB)

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2015  rok - PDFzał. 12a dotacje dla niepublicznych.pdf (247,40KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2015  roku  z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie  - PDFzał. 13 jednostki oświatowe-2015.pdf (259,68KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2015 roku - PDFzał. 13a-ośw.pdf (258,74KB)

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok - PDFzał. 14 fundusz sołecki.pdf (306,05KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2015 rok - PDFzał. 15 młodociani.pdf (130,64KB)

 

Wykonanie budżetu za 2015 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2015 rok - część opisowa - PDF1. załącznik nr 16 opis.pdf (310,31KB)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDF2.Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - zał 17.pdf (297,36KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDF3. zał nr 18 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (237,31KB)

  Wykonanie budżetu za 2015 r. III część

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDF1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2015.pdf (225,70KB)

Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – zbiorczo - PDF2. ST- wartościowo tab 1 - 2015.pdf (148,18KB)

Wartość brutto, umorzenia, wartość netto majątku trwałego - zbiorczo - PDF3. ŚT wg grup - wartościowo tab 2 -2015.pdf (276,49KB)

Informacja o stanie mienia komunalnego - zbiorczo - PDF4. ST - ilościowo tab 3 -2015.pdf (254,03KB)