Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

                                                                                   Nowogrodziec,  dnia  25 maja 2016 r.

WK.6220.8.2015.OS

 

Zawiadomienie o wydaniu

decyzji  środowiskowej

 

 Burmistrz Nowogrodźca działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia, że dnia 25 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. WK.6220.8.2016.OS) dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Novoferm Door Sp. z o. o. zlokalizowanego w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 46 (działki ewid. nr 1091/29 oraz 1091/30) o nową halę produkcyjno – magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą,

 

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój nr 3. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu syg.WOOŚ.4240.307.2016.KZ z dnia 06 maja 2016 r. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu syg.ZNS-7206-1-11/ZR/16), można zapoznać się pod wyżej wskazanym adresem.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegow Nowogrodźcu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Nowogrodźcu, ul. Rynek 1 oraz w miejscowości objętej inwestycją w Wykrotach.

 

z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego