Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk ORLIK w Nowogrodźcu”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Kryterium wyboru oferty była cena (80%) oraz okres gwarancji (20%).

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca  uzyskał następującą  ilość punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

80,00

20,00

100,00

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich